วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2