เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

HR -seminar

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชานี้สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาโปรแกรมบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)