homeBusiness Principles-Section AA
personperson_add
Business Principles-Section AA

ผู้สอน
Mr Kasidit Chaiphawang
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Business Principles-Section AA

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9975

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาหลักการบริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ภาคเรียนที่ 3/2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)