การเป็นผู้ประกอบการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Entrepreneurship for AEC)_GM3211

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ การปรับตัว รวมไปถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)