homeการเป็นผู้ประกอบการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Entrepreneurship for AEC)_GM3211
person
การเป็นผู้ประกอบการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Entrepreneurship for AEC)_GM3211

ผู้สอน
Mr. Anupong Wongchai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเป็นผู้ประกอบการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Entrepreneurship for AEC)_GM3211

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9979

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ การปรับตัว รวมไปถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)