เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเป็นผู้ประกอบการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Entrepreneurship for AEC)_GM3211

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ การปรับตัว รวมไปถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)