HR2402-AE

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์