เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

HR2402-AE

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์