การฝึกงานสาขาวิชาพัฒนาสังคม

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน

Training, learning, gaining experience, improving working skills in social development in private or government sectors