วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื่องจากเกิดการชุมนุมทางการเมือง บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการสอนที่วางไว้ จึงขอใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางการเรียนการสอน วิชาดนตรี - นาฏศิลป์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ