เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธรรมชาติของภาษา การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร หลักการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู ความหมาย ความสำคัญ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล ฐานข้อมูล การจัดการและใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย