ผู้สอน
รศ. ทวีศักดิ์ ทิพย์รอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9995

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ธรรมชาติของภาษา การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร หลักการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู ความหมาย ความสำคัญ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล ฐานข้อมูล การจัดการและใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย