วิชาทั้งหมด


Data Analytic for Decision Making in Food Industry (2566-2)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เศรษฐศาสตร์ ม.3

64-124ปกิตตา แสงรส

N32 การพัฒนาชุมชน 2-66 (พฤหัส 08.30 SC101)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

427-102-Group 1-2-66

ผศ.ดร. บัณฑิต ไกรวิจิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

INFO113 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ (Computing Platform Technology)-662F

Dr. Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ทดสอบรายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

Admin adcet PSU Thanaporn
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-392 Academic Presentation & Public Speaking 66

พรสถิตย์ สุขชู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 ห้อง 1

นาง จันทร์เพ็ญ จินกระวี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่


คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 ห้อง 1

นาง จันทร์เพ็ญ จินกระวี
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่


EDP 1101 ความเป็นครู (Sect.64) ... ภาคเรียนที่ 2/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5012431 เทคโนโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อการเกษตร Technology Internet for Agriculture 2/2566

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Senior Project 1

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 2 ม.4/5 ปี 2/66

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 2 ม.4/3 ปี 2/66

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

(ISD36621N) อ.ชนิดา แก้วเพชร (306-22-04) User Experience Design

นางสาว ชนิดา แก้วเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books