All Classes


ขนมหวาน

สมศรี จันแดง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16

ภาษาอังกฤษ ม. 5

นันทวดี เพ็งสาทร
โรงเรียนอินทร์บุรี

58-1 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาคปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หลักประกันภัย FTU

ฮากีม เจะนิ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ชญาฎา

ชญาฎา จันทร์ราตรี
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ว 30222

จิรพรรณ วงค์เห็น
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

หลักภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ภัทรธียศ รอดเหล็ง
โรงเรียนอุตรดิตถ์

คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

จิรานุวัฒน์ ทุมเมฆ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ICT 4/3 ปี58

นิรชร สุขสมศรี
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายสมศักดิ์ ศรีรักษา
โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"

การขายเบื้องตั้น 2 คอม

วีระนุช มองอินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

วิทยาศาสตร์น่ารู้

ดวงกมล คำน้อย
วัดลาดชะโด

942-142 INTRODUCTION TO LAWS AND THAI CONSTITUTION (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กฎหมายและรัฐธรรมนูญไทย)

วริศรา วงค์รักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Project59.comedu.nstru

athit aroonsiwagool
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Quranic Language 2 (761-202)

กาเดร์ สะอะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การหา ค.ร.น.ของจำนวนนับ

อารัตสะ จันทร์คง
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

วิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ธนูเงิน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Information 14

ศิวดล อมาตยกุล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ภาษาไทยพื้นฐาน

พิศุทธาภา ยุวนิช
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)