วิชาทั้งหมด


วิทยาการคำนวณ ป.4

นาง กัญฐ์ลภัส บำรุงสุข


ปฐมวัย

นางสาว พิมฤทัย เส้งสีแดง

ภาษาไทย

นางสาว จิราพรรณ อุสาย
-

สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม ม.2

นางสาว สุภัคชญา จันทะจิตต์

ภาษาไทย

นาง กัญญารัตน์ ยอรัมย์

คณิตศาสตร์

นางสาว จีรนันท์ เล่ห์กล

ภาษาไทยเพิ่มเติม

นางสาว นิศา จารยุ้ย
บ้านสำโรง


วิทยาศาสตร์

นางสาว มาริษา จรุงพันธ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาว สุภัทรา แข็งขยัน
โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ

วิทยาศาสตร์

นาย สันติภาพ เพ็งจันทา

ภาษาไทย

นางสาว กาญจนา จันทร์ศรี

คณิตศาสตร์ ป.6

นาย ธนพล แพงศรี
โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม

วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 1

WUTTICHAT MATNOK
โรงเรียนบ้านสวงอหนองไผ่ล้อม

คณิตศาสตร์

นางสาว สุภัทรา แข็งขยัน
โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ

มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร

ขนิศกัณฐ์มณี ศรีรักษา

ปฐมวัย

นางสาว พิมฤทัย เส้งสีแดง
โรงเรียนบ้านลอมคอม

วิทยาศาสตร์

ชลธิชา สังฆมณี

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นาย ไพบูลย์ ไทยเมืองพล
โรงเรียนบ้านทับบา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books