Semua Kelas
รุ่น11 รหัส931-228 การปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸 sec.56-57🍊 ส. 65 🍏🍒 พฤหัสบดี 13.30 @ B301

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

INFO113 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ (Computing Platform Technology)-662F

Dr. Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารการศึกษา รุ่น 12.1

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸 sec. 62 🍊 ท. 65 ค.บ. 4.1 🍏🍒 จันทร์ 13.30 น. B402

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (ม.4/6/2566)

นาย ชุมพล ทองอันตัง
โรงเรียนพรเจริญวิทยา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารการศึกษา รุ่น 12.2

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (ม.4/9/2566)

นาย ชุมพล ทองอันตัง
โรงเรียนพรเจริญวิทยา

ภูมิศาสตร์สัตว์ 2/2566

ดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ISD36441N) Management Information System

นางสาว ชนิดา แก้วเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

66-2 4963506-64 การจัดการเพื่อพัฒนางานอนามัยชุมชน [ภาค ปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (ม.4/5/2566)

นาย ชุมพล ทองอันตัง
โรงเรียนพรเจริญวิทยา

การบัญชีต้นทุน 2/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

800 PrinCost2

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

2/66 พันธุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books