Semua Kelas


CPE 2228 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2/2565)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

CPE 4324 ความปลอดภัยในระบบเครือข่าย (2/2565)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

855-221 Principle of Biomaterial (2/2565)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-111 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

65-2 4954902-60 + 4954903-60 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 2 รายวิชา [ภาค ปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Business English 2 2-2022

Rudsada Kaewsaeng-on

การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มอังคาร บ่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความมั่นคงบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Numerical Methods

62313764 พีรพล ชัยจิตติประเสริฐ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารการศึกษา รุ่น 11.2

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

M.Ed.11.2 ภาวะผู้นำในมิติใหม่ทางการศึกษา

รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์

441-308 Business Research Methodology กลุ่ม 02 ภาคการศึกษา 2/2565

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
3094201 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2/2565

ผศ. ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

B1 ระบบบัญชี กบ.201 (จ.+พ.+ศ.)

ครู นิอร น้ำใจดี
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

วิชาสุขศึกษา ม.1/8 ปี 65

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

1102101 การพัฒนาหลักสูตร - ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายวิชาเขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช.2 แผนกเทคนิคคอมฯ

ครู ฐาปนวัฒน์ ธงชัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)