วิชาทั้งหมด


คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2001-2001)

ระบบจัดการห้องเรียนออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร ปวช. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

กฎหมายพาณิชย์ (2200-1008)

ระบบจัดการห้องเรียนออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร ปวช. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

60-4-1-11-ภาษาจีน

ชมนาด แซ่ตั้ง

นิทานสำหรับบอนุบาล3

ประภาพรรณ แสงลี

วิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย

ชาลิสา อินทรวง
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง


เทคโนโลยีสารสนเทศ 4/2

ซารีฟ หะยีซำซูดิน
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

ม.4

วัฒนา ศิริสาขา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

การผลิตวันอาทิตย์บ่ายๆ

ปราการ หังสวนัส
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

EN101 ภาษาอังกฤษ 1 ระดับพื้นฐาน

เขมะ นันโท
พันธมิตรวิทยาลัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

พงศธร ศรีมงคล
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติเเก้ววิทยา


การเรียนรู้คณิตศาสตร์

หวันไซนับ คชาวุธ
โรงเรียนประทีปศาสน์

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รหัส 3204-2109 (2/2561)

นาย อัซมัน ดรอแม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

วิทยาการคำนวณ ม.1/1 เทอม 2

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ01(บัญชี) วันอังคารเช้า

ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

COMEDU

เจนจิรา กองคาวี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ช.2.4 บค

นางสาว ธมกร จันทรโยธา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

โลหะวิทยาเบื้องต้น

ปิยะ รามัน
โรงเรียนขามสะแกแสง

2201-2103 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

นางสาว ฐิติกาญจน์ จินดาวงค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books