วิชาทั้งหมด


วิชาสังคมศึกษา 6 ส33102 ม.6/7

นงลักษณ์ สุมาลี
โรงเรียนบุญวัฒนา

ประวัติศาสตร์สากล 4/4

นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
โรงเรียนบุญวัฒนา

30000-1207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (สลจ.1/1-2)

Paripurati Srirungsurng
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ค15201-เสริมคณิตศาสตร์ ป.5/mep 2564 ครู-นักเรียน

นางสาว สุวิชา ขวัญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ค11101-คณิตศาสตร์ป.1/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว สุนิสา เอี่ยมสกุล
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ส23103-สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.3 ครู - นักเรียน

นาย พุทธาคม จันทรวิจิตร
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

เลือกเสรี ออกแบบอุตสาหกรรม

Pichanan Alphabet
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ท11101-ภาษาไทยป.1/4 ครู-นักเรียน

นาง ชุติมา เพ็งจันทร์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ค15101-คณิตศาสตร์ ป.5/5 2564 ครู-นักเรียน

นางสาว สุวิชา ขวัญทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

I15201-โครงงานฐานวิจัยป.5/1ปีการศึกษา2564ครู-นักเรียน

นาย ปิยวรรฒ แสงทอง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

อ11101-ภาษาอังกฤษป.3/3ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

สุกัญญา อนันธขาล
โรงเรียนอนุบาลสตูล


ประวัติศาสตร์สากล 4/6

นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
โรงเรียนบุญวัฒนา

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛💐 จ. 63 #Sec.55+56 🍋🍋 ศ. 13.30 น. (2-2564)

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ืท12101-ภาษาไทยป.2/MEPปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง จิราภรณ์ พรหมสุทธิ์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ว14101-วิทยาศาสตร์ป.4/2ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาย เอกสิทธิ์ ผลโสดา
โรงเรียนอนุบาลสตูล

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

นาง จิราภรณ์ พรหมสุทธิ์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ค11101-คณิตศาสตร์ป.1/2ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว สุนิสา เอี่ยมสกุล
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ค22102-คณิตศาสตร์ ม.2ครู-นักเรียน

นางสาว นันทิกานต์ ปานจรูญรัตน์

ท14101 ภาษาไทยป.4/2 ปีการศึกษา 2564 ครู-นักเรียน

นาง รุ่งทิวา การดาสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

฿199.00 -56.62%
฿359.00 -73.53%
฿80.00 -30.0%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)