วิชาทั้งหมด


102 คอมพิวเตอร์ 1 ง21201_166

นาย เจริญ เรืองรอง

101 คอมพิวเตอร์ 1 ง21201_166

นาย เจริญ เรืองรอง

602การสร้างเว็บเพจ ง30219

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

203 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ว22104

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

201 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 2_65

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

202 การออกแบบและเทคโนโลยี ว22104 2_65

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

302 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ง20209 2_65

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ(ง30213) มัธยมศึกษาปีที่ 4

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

401 การงานอาชีพ 2 ง31102

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

402 การงานอาชีพ 2 ง31102

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

601 การงานอาชีพ 6 ง33102

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

602 การงานอาชีพ 6 ง33102

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

301 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 ว23104

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

302 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 ว23104

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

303 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 ว23104

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์


2/65 (201) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์

101 คอมพิวเตอร์ 2 ง21202

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

102 คอมพิวเตอร์ 2 ง21202

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

103 คอมพิวเตอร์ 2 ง21202

นาย เจริญ เรืองรอง
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow