วิชาทั้งหมด


สังคมหรรษา

129 สุกัญญา พลศรี

ภูมิศาสตร์น่ารู้

127ภารดร วิลัยลักษณ์

วัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ ของไทย

130 โสภาวดี สอนอับ
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

พระพุทธศาสนาน่าเรียน

64-122เพียงฟ้า พิมล
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

รู้เรื่องประวัติศาสตร์

น้ําเชี่ยว กองเงิน
โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร

66-2 4963506-64 การจัดการเพื่อพัฒนางานอนามัยชุมชน [ภาค ปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สังคมศึกษาหรรษาและน่ารู้

112 ศุภกานต์ ประสงค์ศิลป์

History Easy (ประวัติศาสตร์ ง่าย ๆ)

123วัฒนชัย วิชัยวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีพระพุทธศาสนาสู่โลกกว้าง

116เมธาวี โสดาพรม
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

อาเซียนผู้น่ารัก

102มนตรี บุญปก

พระพุทธศาสนาหรรษา by ครูศศิ

ศศิธร อินทสอน
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พาเพลิน

123 จิราพร โยธาสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาน่ารู้ ม.4

อินทุวัฒน์ แซ่ตั้ง
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

พระพุทธศาสนาน่ารู้

นุชธิดา แสนณรงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประวัติศาสตร์สุโขทัย อาณาจักรของคนไทย

118 คามิน ดิษสง
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

การสั่งสอน

64-109 สุพรรณิภา พิมพ์จันดา
โรงเรียนบุญวัฒนา

หน้าที่พลเมืองที่น่ารู้

64-125 บรรหาญ โพธิอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หน้าที่พลเมืองควรรู้

119 กัญญารัตน์ จะปิ่นครบุรี
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books