วิชาทั้งหมด


ว33293 วิชาการจัดการฐานข้อมูล ม.6/2-6/10 ปีการศึกษา 2565

61202 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

พฤหัส​ N21​ 8.30น.​ 2/65​ (สอนร่วม)​

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พฤหัส​ N18 13.30น.​ 2/65​ (สอนร่วม)​

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์และการปฏิบัติการ 2/65 (พฤ-บ่าย)

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ม.2-2565-การออกแบบและเทคโนโลยี

เบญจวรรณ รัตนคช
โรงเรียนอุดมวิทยายน

อาหารกับวิถีชีวิต (Food for Life Style)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ม.3/2-2565-การออกแบบและเทคโนโลยี

เบญจวรรณ รัตนคช
โรงเรียนอุดมวิทยายน

พฤหัส6-9_2/65_INFO131_เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล_สารสนเทศ/65 ก.01

ผศ.ภวัต ฉิมเล็ก pawat chimlek
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

441-307 Strategic Management 2/2022

Rudsada Kaewsaeng-on
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

225-331 Quality Control 2/2565

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

225-331 Digital Age Quality Control 2/2565

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล

441-305 Taxation ภาคเรียน 2/2565

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่ม 501 (พฤหัส ค่ำ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาการเทคโนโลยี1 4/5 65

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

BU14103 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทอม 2/2565

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมู่800-Management Accounting

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

พฤหัส 6-9 ITM340 การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ ป.204(คอม) เทคโน-ธุรกิจ/65 ก.04 เทอม 2-65

ผศ. พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

INFO113 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ (Computing Platform Technology)-652

Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

993-124 Humanized Health Care

จิตรลดา พิริยศาสน์

2-65-6-12ออกแบบเทคโนโลยี

ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)