วิชาทั้งหมด


441-305 Taxation ภาคเรียน 2/2565

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาการเทคโนโลยี1 4/5 65

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

BU14103 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทอม 2/2565

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พฤหัส 6-9 ITM340 การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ ป.204(คอม) เทคโน-ธุรกิจ/65 ก.04 เทอม 2-65

ผศ. พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

993-124 Humanized Health Care

จิตรลดา พิริยศาสน์

โภชนศาสตร์และโภชนบำบัด

Tawatchai Sandchompoo
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

ความมั่นคงบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คอมพิวเตอร์กราฟิก ม.4/3 ปี 2/65

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

คอมพิวเตอร์กราฟิก ม.4/5 ปี 2/65

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ม.6/2 ปี 2/65

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

การจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์และการปฏิบัติการ 2/65 (พฤ-เช้า)

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

427-251 Social Studies in Modernization Society ภาคเรียน 2/2565

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จันทร์​ N19 13.30 2/65​ (สอนร่วม)​

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การวิเคราะห์การเมืองการปกครองไทย 2/2564 (เสาร์ 10.00 - 13.00)

อาจารย์ ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


วิทยาศาสตร์ ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี 65

นาย ธีรวัฒน์ ทองเสนอ
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์
โรงเรียนศรีนครินทร์วิยานุเคราะห์

850-313

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-221 Principle of Biomaterial (2/2565)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คอมพิวเตอร์กราฟิก ม.4/4 ปี 2/65

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)