วิชาทั้งหมด


หน้าที่พลเมืองควรรู้

119 กัญญารัตน์ จะปิ่นครบุรี
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

อาเซียนร่วมใจ

104 พรชิตา ยงยืน -
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ประวัติศาสตร์น่ารู้ by:ครูคนสวย

ณัฐธิดา พานไทสงค์
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ


หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ ม.1

64-120 พัชรีภรณ์ -
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

การบัญชีต้นทุน 2/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (ม.4/5/2566)

นาย ชุมพล ทองอันตัง
โรงเรียนพรเจริญวิทยา

800 Management Accounting

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Risk Management 2-66

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

427-411 sociology of development

พะเยาว์ ละกะเต็บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ภูมิศาสตร์สัตว์ 2/2566

ดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

การบัญชีชั้นกลาง 1 วันจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง

วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (ม.4/2/2566)

นาย ชุมพล ทองอันตัง
โรงเรียนพรเจริญวิทยา

สารสนเทศและทักษะการค้นคว้า 2566

นาง พัฑรธัญญา หล่อสกุล
วิทยาลัยช่างศิลป

การบัญชีชั้นกลาง 1 วันพฤหัสบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

(ISD36441N) Management Information System

นางสาว ชนิดา แก้วเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

Introduction to sociology 2/6ุ6 ก.1

พะเยาว์ ละกะเต็บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เคมี 2 (ม.4/8/2566)

นาย ชุมพล ทองอันตัง
โรงเรียนพรเจริญวิทยา

เคมี 2 (ม.4/4/2566)

นาย ชุมพล ทองอันตัง
โรงเรียนพรเจริญวิทยา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books