วิชาทั้งหมด


ชีววิทยา

นางสาว ชไมพร ตาคำทรัพย์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

ว 16101 วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562(ป.6/MEP )

นาง นัฐญา ไหมฉิม
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ภาษาไทยพื้นฐาน

นางสาว วิมลรัตน์ ขัดสุรินทร์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศิลปศึกษา ม.ต้น

นางสาว จรรยา ทวีรส
กศน.ตำบลถ้ำทองหลาง

ศิลปะ ม.ปลาย

นางสาว มนฑา นิรภัย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพังงา

TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ม.ต้น

นางสาว ภาสินี รักเมือง
กศน.ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา

โรงเรียนเขาชัยสน

นางสาว อปัตตา ชัยสุตานนท์
โรงเรียนเขาชัยสน

วิทยาศาสตร์ ป.6

นางสาว วรรณศิริ วิชัยวงศ์
โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์

การดูแลผู้สูงอายุ

สถานศึกษา มุจรินทร์์์์์ธรณ์ บริรักษ์
โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์

ภาษาอังกฤษ

นาย สมศักดิ์ ปรากฎมาก
ครบุรี

PBL

นางอามร ยืนตน
โรงเรียนบ้านปรือคัน

ภาษาไทย

นางสาว วิไลลักษณ์ เกาะสมัน
โรงเรียนบ้านพระม่วง

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นายฟารมาน ดีมูเละ
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
วิยาลัย

อ16101-ภาษาอังกฤษป.6/1 ครู-นักเรียน

นาง ละอองทิพย์ จันทวิลาศ
โรงเรียนอนุบาลมะนัง

วิทยาการคำนวณ 1 ม.1

นางสาว วิรากร ใจเอื้อย
โรงเรียนหนองพลับวิทยา

Japanese for communication

นาย อำนวย ทวี
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาเกาหลีสื่อสาร1 รหัสวิชา ต30201 (ม.6/16)

นางสาว ภาวิณี ขอชิดกลาง
โรงเรียนบุญวัฒนา

กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 1/63

รัชตะ พันธุ์แสง
มหาวิทยาลัยพะเยา

วิชาการงานอาขีพ ม.5

นาง กันยา ดวงคํา
โรงเ่รียนวัดเขมาภิรตาราม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books