วิชาทั้งหมด


เคมี 2 (ม.4/8/2566)

นาย ชุมพล ทองอันตัง
โรงเรียนพรเจริญวิทยา

เคมี 2 (ม.4/4/2566)

นาย ชุมพล ทองอันตัง
โรงเรียนพรเจริญวิทยา

INFO113 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ (Computing Platform Technology)-662F

Dr. Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


คณิตศาสตร์

นาย ศฤงคาร จันทร์ประทีป

850 Management Accounting

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

สังคมศึกษา 3

นางสาว ทัศอร คิดปัญญาเลิศ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

2/66 (106) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์


427231สังคมวิทยากฏหมาย2/66

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

S 01 เสาร์ - อาทิต (12.00) 3-65

ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2/66 พฤติกรรมจัดการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

857-431 entrepreneurship in food industry

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

427-221 (2/66)-MULTICULTURAL STUDIES

ผศ.ดร. บัณฑิต ไกรวิจิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2/66 (201) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6 ห้อง 1

นาง จันทร์เพ็ญ จินกระวี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่

สัมมนาการบัญชีการเงิน จันทร์ 22/502b

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Food Engineering Lab (01)-66

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Engineering Lab (02)-66

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2/66 WED 8-11 การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

ปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books