วิชาทั้งหมด


850-342 Food quality attributes and evaluation

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Entrepreneurship 1/2566

Weerapun Kaewrut
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง


รุ่น11 รหัส931-228 การปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

4035302 Marketing Channels Management 2/2566 (MKT.65+MKT.66)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วท 6001303 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ(พุธ-เช้า)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


441-308 Business Research Methodology ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

บช.201 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

ครู บุษรา แตงอ่อน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ความมั่นคงบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


2/66 (101) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์

ED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 🍄🍊 ป.บัณฑิต 66.03 🍒 เสาร์. 13.00 น.(2-2566)

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วท 6001212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม(อังคาร-เช้า-2-66-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

66-2 4963802-64 ชีวสถิติและการประยุกต์เพื่องานสาธารณสุขชุมชน [ภาค กศ.บป.]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

857-431 entrepreneurship in food industry

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

NO2 การถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับงานธุรกิจ

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

225-331 Digital Age Quality Control 2/2566

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล

2/66 (201) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books