วิชาทั้งหมด


2/65 (201) ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล กสิภาร์

ทักษะการรู้สารสนเทศ ห้องนิติศาสตร์

Prayat Chuaingan
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

(อ.ชนิดา) Basic Web Design and Development - ISM36441N

นางสาว ชนิดา แก้วเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

พฤติกรรมองค์การ 1/3

นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Numerical Methods

62313764 พีรพล ชัยจิตติประเสริฐ


วท 6000207 การออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้(พุธ-เช้า-2-65-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวท 6000108 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์(เสาร์-บ่าย-2-65-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เศรษฐศาสตร์การลงทุน2-65

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบปฏิบัติการ (ลงเพิ่ม)

นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน/GE10802 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทอม 2/2565 Sec.2

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

B2 การควบคุมและตรวจสอบภายใน

ครู นิอร น้ำใจดี
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี


ภูมิศาสตร์สัตว์ 2/2565

ดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ 2/2565

ผศ.ดร. กมลวรรณ เพชรศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

การจัดการโลจิสติกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

Kittiwan TRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ

นาย ฉวิน บุญยงค์
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)