วิชาทั้งหมด


testว23101วิทยาศาสตร์5ครู-นักเรียน

นางสาว ชลธิดา เชื้อพรมธรรม
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

Testอ22101-ภาษาอังกฤษ ม.2/1ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

นาย ทรงวิทย์ จินดาวงศ์
โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ

ฟิสิกส์ 3 (5/3)

นาง สุทิศา ไชยโชติ
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ม.6/5 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 ค33201 ภาคเรียนที่ 1/2663

นางสาว รจเรศ สิทธิไชยากุล
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ส-อ2/63เทคโนโลยีระบบจัดการฐานข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลูก​เสือวิสามัญ​2

นางสาว ตรีนภา จันทร์พุ่ม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

test ง21101ม.1/1ปีการศึกษา 2563 ครู-นักเรียน

อำพร สะดวก
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

test PBL03201

Ms LAMDUAN DARAHONG
โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ

testท14101

Mrs. natcha phongthanu
โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ

test ค101-ClassStart new (กาญจนบุรี)

Admin ClassStart
โรงเรียนวัดท่าเรือ

เคมี 1

นาย ปรีดา คูณวงษ์
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจดิจิทัล Sat 2/2563

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

test ศ23101 ศิลปะ ม.3 ครู-นักเรียน

นาย สมโภช พิมสอน
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

test อ31101 ภาษาอังกฤษ 1

นางสาว วรางคณา พุฒพันธ์
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

Test ง20219-งานประดิษฐ์ ครู-นักเรียน

นาง เสาวภา พรหมทา
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

วิทยาการคำนวณ ม.2

นาย ณรงค์ กะวิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

คอมพิวเตอร์ ม.2

นาย ณรงค์ กะวิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

Test อ32101 5/1ปีการศึกษา2564 ครู นักเรียน

นาย ฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชร
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

Testภาษาไทย

ลัดดารัตน์ มุ่งหมาย
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง

คณิตศาสตร์

นาย อภิวัฒน์ แถวพันธ์
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)