วิชาทั้งหมด


ง21201 คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 103

นาย เจริญ เรืองรอง


คณิตศาสตร์ ของ พัชระ

120 พัชระ เกษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สวัสดีครับ

suparnut yotdumnoen
ม.ยูนิเวิดซอล


sociological social psychology(SSP) 1/2565

พะเยาว์ ละกะเต็บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นาฏศิลป์พื้นเมือง 4 ภาค

119 ชดาพร สุวรรณการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ม.6/4 ปี 1/65

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

ภูมิศาสตร์สัตว์ 1/2565

ดร. ประสุข โฆษวิฑิตกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานน่ารู้

127จิรายุทธ -
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา

พื้นฐานนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น

110 ปริญญา กองสะดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

441-203 Accounting ภาคเรียน 1/2565

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติศาสตร์ประเทศไทย

112 นายสุทธิวัฒน์ อ่อนแสง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

EN17101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

EN17105 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2565 ส-อา

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 1/2565

อาจารย์ กมลวรรณ เพชรศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ACC 3205 sec 02 อังคาร เช้า- โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

441-401 Strategic Management 1/2022

Rudsada Kaewsaeng-on
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

1_65 BIT 3225 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

อาจารย์ กัลยา รัตนศิวะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่มพฤหัส ค่ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)