วิชาทั้งหมด


855-324 PACKAGING & POLYER TECH LAB (1/2566)

ลดาวัลย์ สงทิพย์

งานบุคคล-อบรมพัฒนาบุคลากร ผู้อำนวยการโรงเรียน-ครู

นางสาว จินตนาพร แจ้งขาว
โรงเรียนอนุบาลสตูล

การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลบนระบบดิจิทัล 1/66

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2566-ม.2/1-วิทยาการคำนวณ

เบญจวรรณ รัตนคช


9011204 ภาษาจีน

Prayat Chuaingan
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

855-495 สัมมนา 2566

พรสถิตย์ สุขชู

สัมมนาการบัญชีการเงิน น.ศ.631848001 วันพฤหัส เช้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Marketing Strategy and Planning 1/2566 (MKT.64-MKT.65)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วิทยาการคำนวณ ม.5/4 ปี 1/66

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

สัมมนาการบัญชีการเงินรหัสน.ศ.641828001 วันศุกร์ เช้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การผลิตสุกร 2.65

วันทนีย์ พลวิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

GE10203 วรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน/GE10606 วรรณกรรมกับชีวิต 1/66 (S.1_พุธบ่าย)

นาง อรวรรณ ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ง33101 การงานอาชีพ 5 ม601

นาย เจริญ เรืองรอง


Fundamental Food processing

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PBL 16201 บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2566

นาง คณิตตา นวสันชัย
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

102 คอมพิวเตอร์ 1 ง21201

นาย เจริญ เรืองรอง

ว32101 วิทยาการเทคโนโลยี 2 ปีการศึกษา 1/2566 ( ม.5/11-5/12 )

ครู สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด 1/66

นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books