วิชาทั้งหมด


ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี

นายประณต ปิยมาพรชัย
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ทักษะการรู้สารสนเทศ

Prayat Chuaingan
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


COM 27021 ระบบการสื่อสารข้อมูล

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1/2565เสาร์อาทิตย์,IT 402(คอม),การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่,สารสนเทศ 25/05

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การจัดการโลจิสติกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

Kittiwan TRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประวัติศาสตร์

118 คามิน ดิษสง
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

การงานอาชีพ ง22101 ม.2/8 ภาคเรียนที่ 1/65

นายครรชิต บุญปก
ศีขรภูมิพิสัย

2-2 โปรแกรมตารางงาน

รวีวรรณ วัดบุญลือ 01

ACC 3205 sec 02 พฤ เช้า- โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

GE10301 ภาษาไทยเพื่อการทำงาน ภาคเรียนที่ 1/2565 SEC.02 พฤหัสเช้า

นาง อรวรรณ ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การงานอาชีพ ง22101 ม.2/11 ภาคเรียนที่ 1/65

นายครรชิต บุญปก
ศีขรภูมิพิสัย

5005330 สุขศาสตร์น้ำนม (Milk Hygien) เทอม 1/2565

อาจารย์ ดร. นพดล​ สมผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3-2 สร้างแอพ

รวีวรรณ วัดบุญลือ 01


วิทยาการเทคโนโลยี1 4/1 65

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

สัมมนาการบัญชีการเงิน ภาคปกติ วันพฤหัส เช้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Biology by Beam

นางสาว เสาวลักษณ์ ธระคำหาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

855-493 Preparedness cooperative education/850-491 Cooperation Education I (1/65)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาการเทคโนโลยี1 4/7 65

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)