วิชาทั้งหมด


บูรณาการ PBL

นาย วรพัน พอกพูน
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์

ทดสอบ

นาย กรกฎ โสภากุ
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง

ท13101ภาษาไทยป3/1ปีการศึกษา2564ครู/นักเรียน

นางกฤตพร เครือจันทร์
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง

Test PBL22101-กลุ่มวิชาบูรณาการ(Q1) ม.3 ปีการศึกษา 2564 ครู-นักเรียน

นาย สุริยะ สมพร
โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

ภาษาไทย5

นาง ธัญญาพร ทองมนต์
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ศิลปะ

นาย สุขสวัสดิ์ คำผาง
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

Test: จ31201-ภาษาจีน 1ม.4/1 ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาย ธานินทร์ บัวเข็ม
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

Test ค11101-คณิตศาสตร์ป1ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นาง นางสุวรรรณี นะเรนสด
โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ

ภาษาอังกฤษสำหรับ รปศ. กศบป. 3/2563

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภักยะลา

Test ค23101- คณิตศาสตร์ ม.3/1 ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

อาริยา สํานักนิตย์
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคาร

Test ร่างกาย 03201

นางสาว ธิดาพร สีสัน
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

นางสาว แจ่มจันทร์ นามวงษ์
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121)

ประวัติศาสตร์4 (5/1-5/5)

นาย ธีรพล โททัสสะ
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

Test ท12101-ภาษาไทยป2/1ครู-นักเรียน

นางสาว สุปรียา หาทนต์
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง

Test ศ21101ศิลปะ ม.1 1/2564

นาย ศุภชัย บุญทาทอง
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ภาษาอังกฤษ

นาง สุพาภรณ์ ศรีสะอาด
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก

ม. 2 /1 วิชาสุขศึกษา3 ปีการศึกษา 2564

นาย บรรจบ ลำดวน
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

Test PBL

สุจิตรา ศรสันต์
โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ

คณิตศาสตร์ ป.5ปีการศึกษา2564 ครู- นักเรียน

นางทัศนีย์ แก่นอินตา
โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ

C PROG (อา เช้า)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)