เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นเรียนทั้งหมด

ค้นหา
ค้นหา

สุขศึกษา

นาย สถาพร นามวงศ์นาย สถาพร นามวงศ์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นาย สถาพร นามวงศ์นาย สถาพร นามวงศ์

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นาย ธนากร ขจรฟุ้งนาย ธนากร ขจรฟุ้ง

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

ม.4-ม.6

- วัชรเวศร์ ทิพย์สมบัติ- วัชรเวศร์ ทิพย์สมบัติ

ทดสอบชั้นเรียน

mr. test testmr. test test

ทดสอบสถานศึกษา

Test Class

นาย พีรดนย์ เดชสุทธิ์นาย พีรดนย์ เดชสุทธิ์

DKProduction

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นาย สมสกุล สมหวังนาย สมสกุล สมหวัง

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

นาย ชาลี สำรองทรัพย์นาย ชาลี สำรองทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

นาย ชาลี สำรองทรัพย์นาย ชาลี สำรองทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1