วิชาทั้งหมดSWU141 (B08) 1/2559 INFORMATION LITERACY SKILLS

อาจารย์ อธิปัตย์ สมิททองคำ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ (SEC 01)

ไชยา เกษารัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ฟิสิกส์เบื้องต้น

ประภาพร บุสุวะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ ปวช 2/2 2559

นาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์

นางสาว ดวงใจ ขันธสามล
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

นาง นพรัตน์ สุวรรณโณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา


936-481 Research Methodology in Social Science (2_2016)

Ms Napapat Thongwichit
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

MFI0308 ธุรกรรมทางการเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ศุกร์ 8:00-11:00)

ดร. ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

cartoon animation

ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

web app

Toungtip Rattanasit
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

Mathematics Grade 6

กาญจนา ขวัญทองเย็น
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

ม.4/3

สุนีย์ สิทธิชัย
ร.ร.วังวิเศษ

ม.6/1

ขวัญใจ เขียนเสมอ

ทล.บ. 1/2560

วุฒิภัทร บุตรธนู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

การผดุงครรภ์ 2

PREEYA KEAWPIMON
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ2

ธิรวัฒน์ ทองดี

ง21101 งานบ้าน ม.1

สุธินันท์ เป้าเพ็ชร

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

นาย มูฮำมัดฟาเดล บราเฮ็ง
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)