วิชาทั้งหมด


ม1.2

วราภรณ์ สิงห์มี
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา

BA234 กลุ่ม 08 ศุกร์เช้า

อาจารย์ วุฒิพงษ์ เรือนทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

929-422 Managerial Economics

รพี พงษ์พานิช
Prince of Songkla University, Surat Thani Canpus

วิชานวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา

อุทัยทิพย์ รองเมือง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 (2/2560)

นาย อัซมัน ดรอแม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5/3

นูร์ไลลี มาเละ
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

หลักการเขียนโปรแกรม3/3

นาย ณรงค์ กะวิเศษ
ลำทะเมนไชยพิทยาคม

พท 21001

กศน.ตำบลท่างิ้ว ท่างิ้ว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


928-320 E-commerce 2-2560

ดร สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ
PSU

BUS61_61

นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
ปิยะมหาราชาลัย


ภาษาอังกฤษ ม.2

นางสาว มัสริน ชุ่มอินจักร์
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

สาระเพิ่ม ม.2

ศิริวรรณ หมวดทอง
โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ม1/5 ปี 61

ธนศักดิ์ พินธุโท
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

วิชาการบัญชีต้นทุน 1 BAC204

นุชรี ขุนนัดเชียร
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

MBC0510 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

61-1 4944803-55 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข [ภาคปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การสื่่อสารและการนำเสนอ

วันวิสาข์ กลึงกลางดอน
โรงเรียนมหิศราธิบดี

​การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์​

พงศธร ศรีมงคล
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติเเก้ววิทยา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)