วิชาทั้งหมด


ประถมศึกษาปีที่6

โรงเรียน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)

คอมพิวเตอร์ ม.3

นางสาว น้อมจิตร เฉลยไกร
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา


M.5/11

Mr. KrooTon BoonChai
BC

swu112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์

สิริชญา คอนกรีต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

นางสาว ตุลาภรณ์ แสนปรน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ค 22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2

นาย พยุงค์ ประกอบเลิศ
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.4/2

นาย สุธี ชีวพันธ์
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

การจัดการฐานข้อมูล

นาย สมศักดิ์ มิกขุนทด
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

วิทยาศาสตร์ ป.6

ms ครูนรา วัดตันติการามฯ
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปริซึม ม.2

นางสาว ปวีณา ชาญสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

กอรวี ศิริโภคาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาว เข็มพร ศรีบัวริน
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม

SMM2103 Mathematic for Materials and design

นางสาว สายนที จากถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

E 32206 EE2

นางสาว จิรวรรณ ปรีชา
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ)

การบัญชีต้นทุน

ผศ. ไพสรณ์ สูงสมบัติ
วิทยาลัยราชพฤกษ์

การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ2

นางสาว นิลุบล เหล่าไพบูลย์กุล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

นายแบงค์พััน

นาย พรรณเชษฐ์ พวงนาค
ตะวันเซ็นเตอร์

SWU 141(B11)1/56 ชื่อวิชา : INFORMATION LITERACY SKILLS

อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)