วิชาทั้งหมด


พาตีเมาะ

นางสาว พาตีเมาะ มะลี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อการเกษตร (เลือกเสรี) 1_2556

นาย อุดร จิตจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Entrepreneurship - การประกอบการธุรกิจ (BM4211)

ปรามศึก หวลประไพ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ม.1

นางสาว สายใจ มีสวนทอง
โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ

สุขศึกษา พ21101

นาย โชติ ปะกะตัง
โรงเรียนศรีสุขวิทยา

History [S.5]

pongthana072@gmail.com pongthana Jongiemsoonthorn
Brighter Future School

กศน.อำเภอตะพานหิน

นาย วินัย แสงใส
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอตะพานหินหิน

u

คุณครู บุษยมาศ รุ่งแดง
โรงเรียนอนุบาลระนอง

ม.1/1 ง21102

นาย สิริ อินโพธิ์
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

การสื่อสารทางวิชาชีพ

นาง กัณนิกา เพชรส่งศรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

การสื่อสารการตลาด

ณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

BA1201 หลักการบริหารธุรกิจ-กษิดิศ ใจผาวัง-มร.ชร.

Mr Kasidit Chaiphawang
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บัญชีสินค้า57

นาง นพรัตน์ สุวรรณโณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

ง23103 เทคโนโลยี5 ม.3/1

นาง จิรายุ เวชโอสถ
โรงเรียนเวียงสระ

การบัญชีสำหรับธุรกิจ

วิไล พินโยภรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

n

กชพร สรรสม
n

ปวช.2/4 การจัดการฟาร์ม

นางสาว นฤมล มีประเสริฐ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

Economics of international business management

ดร อารีรัตน์ ทศดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

914-101 Thai culture and Arth 2/2557

ซากีน๊ะ มาซอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คอมพิวเตอร์น่ารู้

นางสาว กรรณิกา เทพดำรงค์
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)