วิชาทั้งหมด


กิจกรรม A-math 2564

สุรัตน์ดา aa
บุญวัฒนา

ชั้นเรียนที่ฉันสอน

นาย สงกรานต์ สอนสกุล
สถาบันการพลศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่4/5

นาย สลิด ชูชื่น
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

พัฒนางานบนเว็บ

นาย วิษณุ เพชรประวัติ
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

m46

นาย ครูประพันธ์ พัทยาวรรณ
สว

ม.307

คุณครู ผู้น่ารัก
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประถมศึกษาปีที่4

โรงเรียน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)

มัธยมศึกษาปีที่ 2

พิศาล เกียรติ์อุดมศักดิ์
โรงเรียนบ้านห้วยพุน

6/2

นาง อลิสา วรรณวิจิตร
โรงเรียนวัดทรงธรรม

M.5/13

Mr. KrooTon BoonChai
BC

swu 151

จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิวัฒนาการอักษรไทย

นางสาว ตุลาภรณ์ แสนปรน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ง 30249 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5

นาย ณกรณ์ บำรุงธรรม
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

ฟิสิกส์3 ชั้น ม.5

นาย สอาด จันต๊ะคาด
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

ห้องเรียนภาษาไทย ม.3/3 3/5 3/7 3/11

นาง ปาณิสรา ภวณัฐกุลธร
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

3105-2103 โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์

ปิยะ รามัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล

club Bio (ว 30244)

นางสาว ยุวดี เกื้อสุวรรณ
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

ง31102-402-55 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นาย มานะ บุญกัณฑ์
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

กศน.ตำบลนาดี

นาย ภวัต โลกวิทย์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ชั้ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาว เข็มพร ศรีบัวริน
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)