วิชาทั้งหมด


ม.3/3 กราฟิกแอนนิเมชั่น

นางสาว สุพรรษา เลิศเสม
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ชั้น ม.1 ประวัติศาสตร์(ส21106)

ณัฐพงศ์ เทียมเพ็ง
โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร

ภาษาไทย ม.4/1 ท31102

สาคร ศรีบุญมา
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

วิชา คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อัญชนา เจริญร่าง
โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน

ระบบผู้เชี่ยวชาญ12-57

อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

313305 Exhibition Management and Special Events

อาจารย์ กฤตย์ษุพัช สารนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ยาวาเฮร์ ตาฮา
โรงเรียนบ้านสมาหอ

การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนการสอน (สังคม 1)

จุฑามาศ หลักคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บธ.บ.1

นาง อัจฉรียา โชติกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

58_4/6

นาง พรทิพย์ ทานะมัย
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

การเขียนเว็บไซต์ ม.4 1/2558

อัศวิน จุลมูล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ชั้นป.1

กนกพร ลีลาสำราญ
โรงเรียน้ทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)

58-1 4942502 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข [ภาคปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


MBC0301 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ สฏ.1719.122

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ทศพร

ทศพร ฝอยจันทร์
โรงเรียนบ้านสวายสอ

การทอเสื่อกก 1

นุจรีพร อนุสัตย์
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

ทดลองสำเนาสร้างชั้นเรียน

นุชระพี จันทร์ช่วย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ห้องเรียนครูนุช เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

ครู อรนุช สุวรรณรัตน์
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)

วิชาวิทยาศาสตร์น่ารู้

ประวีณ์นุช เปาริก
สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)