วิชาทั้งหมด


คณิตศาสตร์ 3 (ค22101) สำหรับ ม.2/2

นางสาว วาสนา เจริญไทย
โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)

478-308 Destination Management

Duangtida Pattano
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การงานอาชีพ

นาย วรรษพล มะหลีแก้ว
โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน

ภาษาไทย

นางสาว มารินทร์ สุ่มมาตย์
โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

วิทยาศาสตร์

นาง นฤมล ไชยขันธุ์
โรงเรียนบ้านสน

อ15101-ภาษาอังกฤษป.5/2 ครู-นักเรียน

นาง ละอองทิพย์ จันทวิลาศ
โรงเรียนอนุบาลมะนัง

วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5

นาย ชัยพร ดีกร
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

ภาษาเกาหลีสื่อสาร1 รหัสวิชา ต30201 (ม.6/15)

นางสาว ภาวิณี ขอชิดกลาง
โรงเรียนบุญวัฒนา

ง20201 บัญชีเบื้องต้น

wanida eed
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

Class Test 1

Nattiya Prakobsaeng
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วิชาทักษะการขยายอาชีพ อช31002 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาว จิตรา ปัญญาดี
กศน.ตำบลบางคลาน

การงานอาชีพกลุ่ม16

ขวัญวิไล บุญยอด
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

นาย วรวุธ สมสะอาด
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

คอมพิวเตอร์ ม.3

นาย กฤติพงศ์ พนมศิลป์
โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป.ขอนแก่นเขต 2

Business English

นาง ทันทิวา เหนียวจันทึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ชั้น ม.4/1

นาย สมรรถ รักษ์สุชล
โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ

m410

นาย ครูประพันธ์ พัทยาวรรณ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ม. 4

นส. จุฑามาศ ชาลีวรรณ
โรงเรียนมิตรภาพวิทยา

Test Joomla 1.5 Developer

mr. wannapong kumjumpon

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 4

นางสาว น้อมจิตร เฉลยไกร
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)