วิชาทั้งหมด


วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้น ม. 6 ครูชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

นาย ชัยวัฒน์ สิงห์นนท์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน


swu 151

ทิพวรรณ เดชสงค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มัธยมศึกษาปีที่ 5

นาง กานต์ทิวา สาแก้ว
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา

ง30250 คอมพิวเตอร์สื่อประสม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นาง วิภาภรณ์ สวยรูป
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.4/1

นาย สุธี ชีวพันธ์
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

การเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

นางสาว นันท์ธีรา ดีปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 (1/2555)

นาย สุวิทย์ ดวงดี
โรงเรียนท่าบ่อ

วิทยาศาสตร์ ม.3

นางสาว นูรซีลา มะดาโอ๊ะ
โรงเรียนสุไหงโก-ลก

โรคและการสุขาภิบาลสัตว์(ปวส.2/2สัตวศาสตร์)

นาย ศุภฤกษ์ เสริมสุข
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

การพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน 2 (ปีการศึกษา 2555)

หฤทัย อาจปรุ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

ม.1

นางสาว นิสรา ดาหาร
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม

ศิลปะ4_5.1_2.2555

นาย ณัฏฐเอก กระจ่าง
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม

สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 01

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การจัดการพลังงงาน

ผศ. ดร. วรนุช แจ้งสว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง

นาย พัฒนา อุณารักษ์
โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง

การเมืองเปรียบเทียบ (ภาคฤดูร้อน/ ๒๕๕๕)

อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

งานธุรกิจ 28

นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

SWU 141(B04)1/56 ชื่อวิชา : INFORMATION LITERACY SKILLS

อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

928-480 Seminar in Information Technology Business

ภัทราพร วรินทรเวช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)