วิชาทั้งหมด


นวัตกรรมการเลี้ยงด้วงสาคูในกะละมัง

ชานนท์ หนูเพชร
เซโกฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงด้วงสาคู100%

http://www.classstart.org/classes/330-106

นางสาว ยาบีล่า สาหมุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

นาง ทิพยาธร สีแก้ว
โรงเรียนศรีสุขวิทยา

History S.4

pongthana072@gmail.com pongthana Jongiemsoonthorn
Brighter Future School

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา SEC05

นางสาว ณิชชา ชำนิยนต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

u

คุณครู บุษยมาศ รุ่งแดง
โรงเรียนอนุบาลระนอง

03038120 /30702411 การบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Business Administrator)

ดร. ศราวุธ ราชมณี
มหาวิทยาลัยนครพนม

LSM201

นาง โศภิน รัตนสุภา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS)

Mr. Anupong Wongchai
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ทรงกิจ บุญยืน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ง20205 การเขียนเว็บเพจเบื้องต้น1 ม.3/2

นาง จิรายุ เวชโอสถ
โรงเรียนเวียงสระ

หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์

รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

นางสาว พิมพิกา พูลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณิตศาสตร์ประยุกต์4(3000-1524)

นางสาว จิดาภา มะลิเสือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

057123-VOLLEYBALL FOR LIFE & EXERCISE SECTION 01

ศุภกร บัวหยู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Network Management System

Mr. Faosan Mapa
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

IT234-210 Network I

Nasmee Salaeh
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

บทเรียน Powerpoint

benjamas thanomnoi
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

การประยุกต์ใช้ทางเคมี ม.6/1

กฤติยา มณีกาศ
โรงเรียนเมืองแงง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)