วิชาทั้งหมด


วิชา HR3407 การจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน Sec.AA

รัชญา ละมุลตรี
คณะิวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎเชียงราย

การพัฒนาบุคลิกภาพ

วีระนุช มองอินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

ดนตรีในท้องถิ่นไทย

อาจารย์ เกรียงไกร คงเมือง
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

วิทยาศาตร์

ณัฐณิชา ญาณโอสถ
ประถมสาธิตพระนครศรีอยุธยา

OOP258-sec3

อาจารย์ วุฒิพงษ์ เรือนทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

4112252 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2/2558

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1501101 ความเป็นครูและการบริหารจัดการในห้องเรียน

เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Event Business Management

กมลวรรณ ศรีเปี่ยม
มหาวิทยาลัยบูรพา

กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาว จิราพร สังข์เขี้ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Employmentl Relations Management

รชฏ จันทร์น้อย
มหาวิทยาลัยบูรพา

425-210 Thai History Before Nation State (1/2559)

ภมรี สุรเกียรติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ECN-241 Economic Project Evaluation and Analysis

จินตนีย์ รู้ซื่อ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Microeconomics 1 763-210

อาดัม ไกรสุทรังค์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1

นางสาว นพมาศ เจ๊ะกา
โรงเรียนอนุบาลระแงะ

ฟิสิกส์ ม.ปลาย

อนุชา ภูศรีไม้
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์ ปวช.2 MEP 2559

นาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Pratom 4-5

Akkawarrat Wisutteewong
โรงเรียนวัดแจ้ง

It tip

สุชาติ ทองรัมภากุล
Uthenthawai camous

ทดลองสร้าง

จินตนา แสนสุข
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา #ต.คพธ.561

วรรัตน์ จงไกรจักร
มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)