วิชาทั้งหมด


swu 151

จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิวัฒนาการอักษรไทย

นางสาว ตุลาภรณ์ แสนปรน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ง 30249 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5

นาย ณกรณ์ บำรุงธรรม
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

ฟิสิกส์3 ชั้น ม.5

นาย สอาด จันต๊ะคาด
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

ห้องเรียนภาษาไทย ม.3/3 3/5 3/7 3/11

นาง ปาณิสรา ภวณัฐกุลธร
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

3105-2103 โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์

ปิยะ รามัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล

club Bio (ว 30244)

นางสาว ยุวดี เกื้อสุวรรณ
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

ง31102-402-55 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นาย มานะ บุญกัณฑ์
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

กศน.ตำบลนาดี

นาย ภวัต โลกวิทย์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ชั้ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาว เข็มพร ศรีบัวริน
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม

000000

kwang รัตนภัทร หิมรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี_6.1_2.2555

นาย ณัฏฐเอก กระจ่าง
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint

นาย วีรยุทธ บัวเรียว
โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ราษฏร์รังสฤษดิ์)

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ปริญญาโทบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

เด็กหญิง อรอนงค์ มงคลสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านเทื่อม

งานธุรกิจ 211

นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

TM.207 INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR TOURISM AND HOTEL 1/2556

ดร. ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

242-303 ประเด็นทางจริยธรรม กฏหมาย และ สังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร. พิชญา ตัณฑัยย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง IS1

นางสาว เดือนเพ็ญ บุญลา
โรงเรียนจักราชวิทยา

ปวส.2/3 คอมฯ รหัสวิชา 3000-1307 อาจารย์มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง

อาจารย์ มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)