วิชาทั้งหมด


441-203 Accounting 1/2562

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ท 14101

ปุณณาณี เจ๊ะหนุ่ม
โรงเรียนบ้านโกตา

ท16101 ภาษาไทย

นาง จันทกานต์ ฝาหละเหย็บ
โรงเรียนอนุบาลมะนัง

การพัฒนาเศรษฐกิจ2-62

ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ต้น

นางสาว จรรยา ทวีรส
กศน.ตำบลถ้ำทองหลาง

ภาษามลายู/Bahasa Melayu ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่2/2562

Miss Kasmining Baka
โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ปลาย สค 31001

นางสาว ภาสินี รักเมือง
กศน.ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา

001-101 อาเซียนศึกษา

นาย สุวนนท์ ชูจันทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์

นางสาว สุภาพร พลภักดี
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ

ภาษาไทย 1

นางสาว รังสิยา พวงจิตร
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

นาย ประสบสุข สุขประเสริฐ
โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง

แกะสลักเทียน

วิชาญ เหลาฉลาด
โรงเรียนด่านอุดมศึกษา

3214-2006 การจัดการการขนส่ง

นาย ชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

อ16101-ภาษาอังกฤษป.6/2 ครู-นักเรียน

นาง ละอองทิพย์ จันทวิลาศ
โรงเรียนอนุบาลมะนัง

ฟิสิกส์ ว32201

นาย จาตุรงค์ พรหมสถิตย์
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

วิทยการคำนวณ 5.1

สุภกิจ ภิรมย์ไชย
มัธยมวัดหนองแขม

วิชาชีววิทยา3 ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

นางสาว ธิปประภา พูลสวัสดิ์
โรงเรียนสทิงพระวิทยา

วิชาการงานอาชีพ ป.6

นางฟ้า เรยา เรยา
โรงเรียนวังแก้ววิทยา

ภาษาเกาหลีสื่อสาร1 รหัสวิชา ต30201 (ม.6/17)

นางสาว ภาวิณี ขอชิดกลาง
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาไทย

นายศิวกร สุ่นทอง
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)