วิชาทั้งหมด


ภาษาไทย

นายศิวกร สุ่นทอง
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ศิลปะพื้นฐานสำหรับแอนิเมชั่น 1/2563

Ekaraj Worasamutprakarn
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาษาไทย

นางสาว อรสา พรหมวงษ์
โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร)

การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

นาย เอกชัย ภูมิโคตร
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นาง กวิสรา บุญอินทร์
โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด(เทศบาล1)

English Conversation for Public Administration

นาง ทันทิวา เหนียวจันทึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โครงการพัฒนาการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

Phramaha Tharabun Khuchinda
โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา

m45

นาย ครูประพันธ์ พัทยาวรรณ
สว

นักศึกษาโปรเจ็ค

อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประถมศึกษาปีที่5

โรงเรียน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)

PBL

นาย คเชนทร์ กองพิลา
โรงเรียนฝางวิทยายน

6/1

นาง อลิสา วรรณวิจิตร
โรงเรียนวัดทรงธรรม

SWU251

นางสาว พัชรา เีอี่ยมกิจการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำยืมในภาษาไทย

นางสาว ตุลาภรณ์ แสนปรน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม

นางสาว นฤมล กองกาญจน์
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

MER633 การวิจัยเชิงคุณภาพ (ปริญญาโท)

พิศมัย รัตนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Mattayom 6

นาย อุทัยรัตน์ ศรีนาดี
โรงเรียนภู่วิทยา

3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

ปิยะ รามัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล

ว 30242 ชีววิทยาเพิ่มเติม (ชั้น ม. 5)

นางสาว ยาตี ยีมะยี
โรงเรียนศรีวารินทร์

ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นาย มานะ บุญกัณฑ์
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)