วิชาทั้งหมด


ม.1

นางสาว นิสรา ดาหาร
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาว วริศรา เรืองพลังชูพร
โรงเรียนวัดทรงธรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง ม.4/5

นาย วัชรินทร์ จันทิมา
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

ยุทธนา โพนสีสม

เด็กชาย ยุทธนา โพนสีสม
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

829111_3_55

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
มหาวิทยาลัยพะเยา

งานธุรกิจ 210

นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

SWU 141(B21)1/56 ชื่อวิชา : INFORMATION LITERACY SKILLS

อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปวช.2/2 การบัญชี > วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณิตศาสตร์ ค33101 ม.6

Mr chatt_pp pp
โรงเรียนจักราชวิทยา

ปวส.2/2 การตลาด รหัสวิชา 3000-1307 อาจารย์มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง

อาจารย์ มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

การเขียนโปรแกรมทางเวชระเบียน

อุดมสิทธิ์ จีรสิทธิ์กุล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาว อังสนา อุดแจ่ม
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

History [S.6]

pongthana072@gmail.com pongthana Jongiemsoonthorn
Brighter Future School

มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว Sec1

นาย อภิืศักดิ์ คู่กระสังข์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ETI 1202 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2556

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ม.1/1 ง20202

นาย สิริ อินโพธิ์
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

PED101

นาย สิทธิชัย ทรัพย์สิน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

การสัมมนาบัญชี

รศ. ดร. กัสมา กาซ้อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


31101 มัธยมศึกษาปีที่4/1

นภาพรรณ ศรีวิภา
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)