วิชาทั้งหมด


อัล ฟิกฮ์ ม ๑

ดุสิต แขกเต๊ะ
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

AIS 02- ACC 3102 จันทร์บ่าย 2-60

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พท 31001

warot waiyakarn
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

มปลาย

สุวพร วรรณทอง
กศนตำบลสระแจง

426-324 Geography of Soils

สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายวิชาประวัติศาสตร์

อานาตี เจ๊ะหะะมะ
โรงเรียนบำรุงศาสน์ (ปอเนาะคลองลึก)

06-4-1-23- ภาษาไทย

ปวีณา รอดนิล

วิทยาศาสตร์ม.1

นงค์นภา จำปาเรือง
โรงเรีพระปริยัติธรรม แผนกสามัศึก วัดโคเขตตาราม

ชั้นอนุบาล 3

โสภาวรรณ วงศ์เมทา
โรงเรียนมัธยมวิทยา

ว21103 วิชาวิทยาการคำนวน (1/1)

ชัยชนะ ทองมา
โรงเรียนหนองไผ่

ออกแบบ-งานช่าง ม.3/1 Sketup วันพุธ 3-4

วรวุฒิ สิทธิชัย
โรงเรียนสตรีทุ่งสง

MKT 402 การตลาดบริการ

พัณณินท์ จุลแก้ว
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

การจัดการเชิงกลยุทธ์C

ณัฐชยา ตันกุ้ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


การฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู รหัส 61

อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คอมพิวเตอร์

ธันวา พันธ์ทอง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

Social Studies 2561

นาย อัครเดช ลือชัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

427-211 องค์การทางสังคม

ดิเรก หมานมานะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เรียนภาษาไทยกับครูมีน

สุดารัตน์ เวชการ
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา

Social Entrepreneur 1/61

ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)