วิชาทั้งหมด


การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

สุธาสินี นิรัตติมานนทฺ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1/2557 ระบบฐานข้อมูล (ปวส.2 คอมฯ ช่วงเช้า)

นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล

Introduction to Information Technology (Performance Monitoring Project)

ชยพล คำยอด
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1/2557

ครู ชวลิต ตะกรุดเงิน
โรงเรียนบึงบูรพ์

พื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ วท 6002101 อาจารย์ปัญญ์ชลี

ปัญญ์ชลี เต่าทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Research

นาย อมร วัฒนธีรางกูร
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จักรเลิศ ณ นคร
โรงเรียนทุ่งสง

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาว พิชญาพรรณ พากเพียร
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

ม.2/13

นางสาส สุภาพร คนเพียร
โรงเรียนอนุกูลนารี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 2 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง22102

พัชราภรณ์ โสภวัฒนกุล
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

คณิตศาสตร์ ค22102 ม.2/1

ชุษณมน ชัยโยธา
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

มนธิดา สุขเกษม
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

477-203 Human Factors in Information System (2/57)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

421-254 Information Resources in Science and Technology

ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อธิบาย

ชัยธัช อ่อนนิ้ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Personal information ชั้นป.4

จันทรัสม์ มีลาภ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ปวช 2/2 2558

นาง เพ็ญศรี สมเวที
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

m6/6

นายสุภาพ ศิลปวาที
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ง20203 การจัดการข้อมูล ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

วิษณุ สาแก้ว
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)