วิชาทั้งหมด


LSM101 Term 2-61

โศภิน รัตนสุภา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

การจัดการเชิงกลยุทธ์A

ณัฐชยา ตันกุ้ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1

กาญจนา เนาวโคอักษร
หัวไทร(เรือนประชาบาล)

0041001-1 MATH&COM 1/61 Mon-a(Logistic)

นาย มนูญ จิตรสำเริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

วิชาบาลี

วรณัน พันธ์แก่น
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

Social Studies 2561

นาย นิรันดร์ เซ่งเฮ่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ประวัติศาสตร์สากล

พระธันวา เสริมมงคล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

หลักการเขียนรายงานปฏบัติงาน

ปาตีเมาะ อูเมาะอาลี
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

พยาบาลศาสตร์ปี 2 มนร.ปกศ 2561

ผศ ทิพยวรรณ นิลทยา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ไทย

นพมาศ เนื่องแก้ว
โรงเรียนอนุกูลนารี

05-5100106 English

ฟาตีฮะห์ ฮูลู
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

PIP ONLINE IN Photoshop/Illustrator/premiere

ชชนน ธานีรัตน์
เรียนรู้ออนไลน์ 3 IN 1 PIP

748-121 Computer Programming I (Group 4) 2/2561

สล้าง มุสิกสุวรรณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2562

กิติพงศ์ โกวิทวณิชชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

บูรณาการ 6 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562

คณิตตา นวสันชัย
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

คอมพิวเตอร์ ม.6/7 [ง33101]

Prapaluck Piama
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ภุมรินทร์ บุตรดี
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

อังคารบ่าย สสค.4/62-A

Taweesit Sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RW-0002 : การใช้ห้องเรียนออนไลน์ ClassStart สำหรับผู้เรียน

อ. รวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

712-512 Research Development in FSN (1/2562)

Taewee Karrila
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)