วิชาทั้งหมด


PIP ONLINE IN Photoshop/Illustrator/premiere

ชชนน ธานีรัตน์
เรียนรู้ออนไลน์ 3 IN 1 PIP

748-121 Computer Programming I (Group 4) 2/2561

สล้าง มุสิกสุวรรณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2562

กิติพงศ์ โกวิทวณิชชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

บูรณาการ 6 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562

คณิตตา นวสันชัย
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

คอมพิวเตอร์ ม.6/7 [ง33101]

Prapaluck Piama
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ภุมรินทร์ บุตรดี
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

อังคารบ่าย สสค.4/62-A

Taweesit Sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RW-0002 : การใช้ห้องเรียนออนไลน์ ClassStart สำหรับผู้เรียน

อ. รวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

712-512 Research Development in FSN (1/2562)

Taewee Karrila
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์

อาจารย์ ปถวีธร เพชรสุริยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4/7

นางสาว ไหวด๊ะ สะอาด
โรงเรียนสตรีพัทลุง

ค 13101 เทอม2

นางสาว วนิดา ยาบา
โรงเรียนบ้านโกตา

3/1 โครงการ 2/62

นางสาว พรรณวสา ศรีจันทร์อ่อน
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช.1/2

นาย ธงชัย สิทธิยานุรักษ์
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ

พัฒนาอาชีพใ้ห้มีความเข้มแข็ง ม.ต้น

นางสาว ภัทรพร เสนีย์ไชยชน์
กศน.ตำบลบางเหรียง

กิจกรรมโครงงานฐานวิจัย ชั้นป.1/2562

Miss Kasmining Baka
โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550

รักษ์ท้องถิ่น ม.ปลาย

นาย สมบุญ แซ่ขอ
กศน.ตำบลทับปุด

กลศาสตร์

นาย วุฒิชัย คำเสมอ
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

601425 Beverage

ดร ศศิธร ใบผ่อง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติศาสตร์ไทย

นางสาว พรเพชร โสอินทร์
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)