วิชาทั้งหมด


ACC4208 - การบัญชีเพื่อการจัดการ

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

พค 31001 คณิตศาสตร์

อรอุมา สุขจันทร์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

0041001 Mathematics and Computer for Dairy life 2/60

นาย มนูญ จิตรสำเริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

การจัดการกีฬาชั้นปีที่ 2 สพล.ตรัง

กฤตยศ สิงห์สุขุม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

60-4-1-18-การงานอาชีพ

ยุพารัตน์ หมอนอิง
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี

ห้องคณิตศาสตร์

มาซีเตาะห์ แวบูละ
โรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์

หน่วยที่ 2

พิมประภา ธิหมื่น
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

ห้องครูที่ปรึกษา ครูสราวุฒิ งามศักดิ์ ปวช. 2.2บค

สราวุฒิ งามศักดิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ออกแบบ-งานช่าง ม.3/7 Sketup วันพุธ 1-2

วรวุฒิ สิทธิชัย
โรงเรียนสตรีทุ่งสง

LSM101 Term 2-61

โศภิน รัตนสุภา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

การจัดการเชิงกลยุทธ์A

ณัฐชยา ตันกุ้ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1

กาญจนา เนาวโคอักษร
หัวไทร(เรือนประชาบาล)

0041001-1 MATH&COM 1/61 Mon-a(Logistic)

นาย มนูญ จิตรสำเริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

วิชาบาลี

วรณัน พันธ์แก่น
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

Social Studies 2561

นาย นิรันดร์ เซ่งเฮ่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ประวัติศาสตร์สากล

พระธันวา เสริมมงคล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

หลักการเขียนรายงานปฏบัติงาน

ปาตีเมาะ อูเมาะอาลี
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

พยาบาลศาสตร์ปี 2 มนร.ปกศ 2561

ผศ ทิพยวรรณ นิลทยา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ไทย

นพมาศ เนื่องแก้ว
โรงเรียนอนุกูลนารี

05-5100106 English

ฟาตีฮะห์ ฮูลู
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)