วิชาทั้งหมด


พท 31001 รายวิชาภาษาไทย

อรทัย ขวัญแก้ว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

วิชาภาษาไทยพท31001 ม.ปลาย

กศน.ตำบลปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

3093302 การบริหารโครงการสารสนเทศ

ผศ. ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

60-2-OOAD - อ.วินัย วงษ์ไทย์

Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยนเรศวร

60-4-1-16-สุขศึกษา

นางสาว มนัสนันท์ พรมสวัสดิ์

วิทยาศาสตร์ ม.3

012อัมรอน ดาระแน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาอังกฤษ ม.3

มณฑล ถีนา
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

การบัญชีต้นทุน 1- 2

มินา เลิศเมธานนท์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

ม.1

วริษา วัฒนกสิกรรม
โรงเรียนจักรคำคณาทร

ห้องเรียนการพัฒนาสื่อการเรียนรู้รายบุคคล ประเภทวีดิทัศน์คำบรรยาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะ ศักดิ์เจริญ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

61-1 4943505 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ [ภาคปกติ]

อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

61-1 4943801-55 ชีวสถิติ [ภาค กศ.บป.]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

66520159_Principles of Marketing_1_61

Apinya narkwichet
มหาวิทยาลัยบูรพา

นักธรรมชั้น ตรี

สามเณร ธีรเดช นิลเพชร
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

441-424 การพัฒนาองค์การ (Organization Development) ปี 2561

ผศ.ดร. วรพจน์ ปานรอด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาศาสตร์ กับ ครูแป้น

วลัยพร ภักกดีราช
โรงเรียนอักษรวิทย์

ED13301 นวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา ค.บ.ภาษาไทย 3/1

พวงทอง เพชรโทน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

303am

ศิริรัตน์ สุนันทา
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

M.4/9 Subject Technology

นาย ภูวเนศวร์ บุญทา
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

ธุรกิจระหว่างประเทศและการค้าชายแดน01 (อังคารบ่าย)

ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow