วิชาทั้งหมด


teacher coaching

ดร. ทรงศรี ตุ่นทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แนะแนวม.2 บว.สร้างสุข

อังคณา อยู่หัตถ์
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วิชา สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาว สุคนธ์ทิพย์ เล็งกลาง
โรงเรียนศรีสุขวิทยา

Thai Science [P.2]

Phannipa Hebkaew
Brighter Future School

อ32102 ภาษาอังกฤษ4

นิตยา โมกขเสน

การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล section 1, semester 2/2556

ดร. สุทิพย์ เป้งทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

56083.123 วิชา การใชซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

HOT 102

นิภาพร แซ่เจ่น
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

HR -seminar

นางสาว เบญจวรรณ เบญจกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

HR 3402 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก (Human Resource Planning, Recruitment and Selection )

นางสาว เบญจวรรณ เบญจกรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ง 14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

ศุภมาศ คงคาช่วย
โรงเรียนบ้านโพหวาย

ม.ปลาย กศน.นายายอาม

นาย นพดล วิวิธจินดา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอนายายอาม

ง32101/57

นาย สิริ อินโพธิ์
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

เทคโนโลยีสารสนเทศ1

นายชุมแพ แก้วใส
โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย ชูเกียรติ เพ็ชรล้อม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี


Introduction to Plant Pathology 1_2557

รองศาสตราจารย์ ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ณภัทร เมฆอากาศ
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

CU-TEP ฝึกทักษะเตรียมพร้อม

นางสาว english world huahin
english world huahin

เคมี 6 ม. 6/1

นาง มลฤดี เตชะตา
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)