วิชาทั้งหมด


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นาย โสพันธุ์ ขัตติยะราช
โรงเรียนบ้านปากมาง

ปวช.1/1

นางสาง สุรภา เหล็งหวาน
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์

นาย ชาญชัย นามพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

927-305 rubber formulation

นาย เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1

นาย สุวรรณ อนัน
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

มัธยมศึกษาปีที่ 3

นาย อภิรัชต์ การิโก
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง

ม.2/1พื้นฐาน

นาย ศักดิ์ พันชน
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์

ระบบเครือข่ายเบื้องต้น

นาย สันติ พลเรือง
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ

A-Math [S.2]

Dujreudee Nuamsawade
Brighter Future School

ม.6/2

นาย สุพันธ์ ประเสริฐสังข์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ชีวกลศาสตร์ 2

Assist.Prof. Onwaree Ingkatecha
มหาวิทยาลัยบูรพา

M.4/6_56

นางสาว วันเพ็ญ คงเกษม
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

การจัดการพลังงานไฟฟ้า

พิศิษฐ์ บุญรอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


สังคมศึกษาครูบิ๊บ ม.5/1

นาย อับดุลเล๊าะ กอเเต
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

ภัทรานี พลลา
โรงเรียนบรบือ

รายวิชากิจกรรมประกอบหลักสูตร 993-171 ปี 57

นางสาว รัตติกาล เรืองฤทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ราชัย นาเจริญ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

57-1 การเขียนโปรแกรม(พฤหัสบดี เช้า) 12008

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ลองของกันไม

พฤกษภา พฤกษเมธาพันธ์
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books