วิชาทั้งหมด


4112211 ความน่าจะเป็นและสถิติ

มนิต พลหลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Adomian Decomposition Methods

นาย วีระ ยุคุณธร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

ศส 492 การศึกษาหัวข้อสนใจ ปีการศึกษา 2/2558

ชูศักดิ์ จันทนพศิริ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ห้องเรียนครูสันติขัย

สันติชัย เสมือนใจ
โรงเรียนตะโหมด

การจัดการสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ฤทัยรัตน์ แสงวิจิตร
โรงเรียนโยธินบำรุง

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

Sunwanee Jijai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ศุจีภรณ์ กลั่นสนิท
วก. บางแก้วฟ้า

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6

อานนท์ มากมี
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

汉语.

phraphawadi meebua
มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร

Computer Graphic N03

ปิยะบุษ ปลอดอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖/๑ (วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์)

นันท์ ก้อคำ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24

SMM1003วัสดุและการผลิต

นาย เทิดพงศ์ กังสุกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการสอนวิทยาศาสตร์

ดร. พวงทอง เพชรโทน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปวช.2/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ภาคเรียนที่ 2/2559

นางสาว สาวิณี บุญผลึก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

การพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืน

กิตติพงศ์ พลเสน
ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 2 ชคธ. 1

ศิวกร บุญอุ้ม
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

สังคมน่ารู้

chutikan chaychin
โรงเรียนวินิตศึกษาฯ

สัมมนาการบัญชีการเงิน Seminar in Financial Accounting (212-024)

กานณภา ทองเกิด
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต (ชีววิทยา) N18

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Advanced Chinese

เยาวลักษณ์ วิสุทธิ์สิริ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)