วิชาทั้งหมด


แนะแนว 6

นาย นูรือมัน กามา
โรงเรียนตันหยงมัส

เคมี 1 รหัส ว31121 ใหม่

นางสาว วิไลลักษณ์ อ่างแก้ว
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (ว23101)

นางสาว ลลนา บุญญาอารักษ์
บ้านแม่สา

ภาษาไทย / การอ่านออกเสียง

นางสาว เบญวลี ชื่นสมบัติ
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ป.4

นาง เสาวภาคย์ สร้อยดอกไม้
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว

วิทยาการคำนวณ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครู ณัฐศักดิ์ สมพงษ์
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

สังคม

นางสาว ขวัญใจ กัลป์สุทธิ์
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

ชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว31243

ทวี เขื่อนแก้ว
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ชุมนุมคอมพิวเตอร์

นาย ธีรวัฒน์ อรุณรตนลีลากุล
โรงเรียนวัดควนเมา

สายลับ

21 ศุภชัย หมั่นสาร
ไม่มี

อาหารไทยเบื้องต้น

นาง วิมล ปัญญานันวงศ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

42424

นางสาว ประทินทิพย์ โสตถิปิณฑะ
กศน.ตำบลในเมือง(สถานพินิจ02)

ศิลปะ 2

นาง ปิ่นมณี สุภาพ
โรงเรียนวัดท่าเรือ

แผนการเรียนรู้

Xiao Yu 714
มหาวิทยาลัยเกริก

English For Communication m3/02

Mr. Enoh Ebot
Boonwattana School

ว32243สรีรวิทยาพืชม5/1ปีการศึกษา2563 ครู-นักเรียน

นางสาว สุปราณี กิตติวรเชฏฐ์
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

คณิตศาสตร์

Baiboon Story
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ

การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

นาย เอกชัย ภูมิโคตร
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

นวัตกรรมและเทคโนโลยีาทงการศึกษา

นาย ประสิทธิ์ สงวนศิลป์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

MBA รุ่น 16 & 3 / รหัส 47...

นางสาว เจ้าหน้าที่หลักสูตร สุชิรา แซ่ซิ้ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books