วิชาทั้งหมด60-1 4955302 นโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข [ป.โท ส.ม.ภาคปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อัตตารีค ม. ๓

นายมูฮัมหมัด ยาเหม
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

ทวีปยุโรป ม.2/2560

นางสาว สมหญิง ใหญ่พงศกร
โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)

วิชา การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ IT58610

อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


434-411_1_2560

นายือมิง มาหามะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


อัล ฮาดิษ ม ๕

ดุสิต แขกเต๊ะ
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง

kanitsorn boonrat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พท 31001

warot waiyakarn
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

การพัฒนาชุมชนและสังคม (สค21003)

พิทยาภรณ์ พุดแก้ว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

3093203 การวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

ผศ. ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มาลายู ม.6

นายวันเฉลิม สมาน
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

60-4-1-13-วิทยาศาสตร์

วันเพ็ญ เมืองช้าง
โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์"

INTRO COMPUTER - WORD, POWER POINT, EXCEL

Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยนเรศวร


ม.4

เพ็ญศรี หย่งกิจ
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

ง31103 วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เทอม 1/61

สุนทร ยี่สุ้น
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

GISสำหรับผู้เริ่มใช้งาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
มหาวิทยาลัยพะเยา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)