วิชาทั้งหมด


การประยุกต์ใช้ทางเคมี ม.6/2

กฤติยา มณีกาศ
โรงเรียนเมืองแงง

คอมพิวเตอร์ ม.5/1

ดาวี ตันเวียง
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

ชั้นม.1 การงานอาชีพ(ง21101)

สิริ หิรัญบริรักษ์
โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ส 22102) ม. 2/3

วนิดา วิริยะกรศิริ
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

ลักษณะงานที่ต้องการนำเสนอ

ธนัช ฉ่ำเฉลิม
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

การประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ (Business Data Processing)

สุนิดา รัตโนทยานนท์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Poultry production

ผศ.ดร. วัชระ แลน้อย
มหาวิทยาลัยพะเยา

การใช้งานของF1ถึงF12

นางสาว อัจฉริยา รักษาวงค์
โรงเรียนอนุกูลนารี

การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนการสอน(สังคม1)

รติยา แก้ววิลาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การฝึกงาน 3/57

ผศ. ยุพาวดี สมบูรณกุล
การตลาดระหัส55

ม.2/1 (ง22101)

KruPloy Payaksing
โรงเรียนสตรีอ่างทอง

สัปดาห์ที่ 2

ครู ดอกไม้ ณ เมืองฝาง
บ้านท่าฝาง

ม.2/2

วิภาวรรณ เทศทอง
โรงเรียนสิงห์บุรี

ปรัชญาการศึกษา

อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นาย เผดิมเดช พงศ์พิริยาภรณ์
โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.สร.1

ม.๑

ทิฆัมพร ชาติเพ็ชร
บ้านลำนางรอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง31101)

อภิสิทธิ์ แสนโสภาวัน
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

การสร้างเว็บเพจด้วย HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Woranit Taemkaew
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

การส่งเสริมการขาย

วีระนุช มองอินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสมศักดิ์ ศรีรักษา
โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)