วิชาทั้งหมด


Reading&Writing M.5

Mrs. Emprai Wisetpong
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

Misslouisa

Mrs Louisa Essogoe
Togo School

การเรียนรู้และวัฒนธรรมสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

นางสาว สุนิสา ยอดพินิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ม.4/2

นางสาว พัลลภา แสงยากรณ์
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

วิทยาศาสตร์ ป.3

นาง ซากีย๊ะ แวฮามะ
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง

2/5

Ms Wachara Phosrirat
โรงเรียนพระนารายณ์

ม.2 คอมพิวเตอร์

Miss Kanita Preekarn
โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม

ม.3/1 น้ำหนาววิทยาคม จ.เพชรบูรณ์

นางสาว ณัฐกานต์ บุญทรง
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม

Science class with PaJaa

ภัทราวรรณ คหะวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6104316 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (พุธ) 2/2555

น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หลักการบัญชีเบื้องต้น 2 ปวช1/2

นาย บุญเสริม ทรัพย์แสนดี
วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่4/3

นาย นันทวัฒน์ สุวรรณชัย
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

ม.1/7 (วิชาประวัติศาสตร์)

นาย คุณครูสรเพชร บัวสุข
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ม.2

นาง รุ่งนภา กลิ่นกลาง
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

7144

นางสาว อาซูรา สะแลแม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาวะผู้นำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6

นาย ผดุงกิจ พ่วงเฟื่อง
โรงเรียนจ่าการบุญ

รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม (นักศึกษา B.T.Ad. ภาคเรียนที่๑_๒๕๕๖)

นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ม4.2

นาย อุดมทรัพย์ อัยรา
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

มัธยมศึกษาปีที่ 4

นาย ประเดิม คงฟัก
โรงเรียนศรีสุขวิทยา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)