วิชาทั้งหมด


การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา หมู่ 1-2/59/1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ทองนาค
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

แผนที่และการแปลความหมายแผนที่ sec01

เอมอร อ่าวสกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

ธีระวัฒน์ บุญกอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงงาน เทอม 2 / 2559

ชัยวัฒน์ มุขช่วย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ (ว30161) มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียน 2/59

นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

คณิตศาสตร์ม.2/2

โสภา งามสุวรรณ์
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)

ภาษาไทย

นางสาว กฤติยาณี ศรีมุงคุณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์ ปวช

กรรณิการ์ กองสุทธิใจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี

Friday Morning 2_2559

boonnipa kaiwman
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อบรมclassstart

pawat chimlek
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ว 13101 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ศุภนารี ไทรงาม
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

ค15101 คณิตสาตร์ ป.5 การหากำไร ขาดทุน ราคาขายจากทุน

จิรศักดิ์ วรกา
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

smss

โชติพันธุ์ ปาละวงศ์
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560

กาญจนา ขวัญทองเย็น
โรงเรียนธิดานุเคราะห์

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน 5

เกษตร บุบผาผสม
โรงเรียนชลประทานวิทยา

ม.6/6

ขวัญใจ เขียนเสมอ
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รหัส 3204-2005 (1/2560)

นาย อัซมัน ดรอแม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ห้องเรียนสุดมหัศจรรย์

06 รัฐภูมิ บู่สาลี
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4

นางสาว วันดี สงวนศักดิ์
โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน

ED 347-109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

นาดีหย๊ะ นิหลง
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)