วิชาทั้งหมด


06-211-301 Physiology of Aquatic animals 1/60

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ม.6/3

ขวัญใจ เขียนเสมอ
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ม.3.1 การเขียนโปรแกรม 2/2560

Susiwakanya Prangsorn
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ภาษาไทย

พรณิชา ทองดี


เรียนคอมพิวเตอร์

khanitta phonbunruang
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

4/2

sasi siri
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ itec3302 sec1 ศ 8.30-12.25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ป.6

สไบพร สุวรรณศรี

วิชานวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา

พันแสง เรืองฤทธิ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม ม. 4/2

รุสนานิง อิงดิง
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

AIS 01- ACC 3102-ศุกร์เช้า 2-60

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พท 31001 ภาษาไทย

กศน.ตำบลท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

โปรแกรมประมวลผลคำ

นายเชิดชัย ชนะชล
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

426-102 Physical Geography

สุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

BUS64_61

นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์

60-4-1-23-ภาษาไทย

ปวีณา รอดนิล
โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะหื 2

วิทยาศาสตร์

ณัฐนรี นุราช
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

ม.3.6 เทคโนโลสารสนเทศและการสื่อสาร 2561

Susiwakanya Prangsorn
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ม 1/20 ปี 61

ธนศักดิ์ พินธุโท
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)