วิชาทั้งหมด


1/8 knw2562

พรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ecn-671 Economic analysis for business decision 2/62

อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยาศาสตร์กายภาพ 2

นาย อัณพัฒน์ เตชัสธนโภคิน
โรงเรียนโยธินบูรณะ

โครงงานลำดับพระธาตุไชยา

นาย มนัสวี อุตรภาศ
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

ส16101

นาง คณิศร แต่สกุล
โรงเรียนอนุบาลสตูล

TO BE NUMBER ONE ม.ปลาย

นาย สมบุญ แซ่ขอ
กศน.ตำบลทับปุด

4132101 เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

1061401 การจัดการคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Management) 2/2562

กรุณา แดงสุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณิตศาสตร์

นาย นัฏฐวุฒิ อุตรธรรม
โรงเรียนวัดหัวกรูด

993- 513 โภชนาการเบื้องต้น หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

ดร ฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กิจกรรมโครงงานฐานวิจัย ชั้นป.1/2562

Miss Kasmining Baka
โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550


พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ม.ต้น (อช21003)

นางสาว อุมาพร เพชรเกิด
กศน.ตำบลกะไหล

การพัฒนาโปรแกรม

raweewan watbunlue
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

การบัญชีชั้นกลาง1

นางสาว สุวรรณา สุวรรณศิลป์
วิทยาลัยเทคโนโ,ยีนครหาดใหญ่

โครงงานวิไจ

เด็กชาย กันต์นธี เลื่อนนก
โรงเรียนอนุบาลสตูล

โครงงานฐานซิไจ

เด็กชาย กันต์นธี เลื่อนนก
โรงเรียนอนุบาลสตูล

การวิจัยและพัฒนาคริสตจักร

ว่าที่ร้อยตรี สาณุรักษ์ ฟ่องวาริน
สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์

การพัฒนาหลักสูตร (คอมพิวเตอร์) 6181135.02

นาย อภินันท์ อามีเราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ทดสอบ classstart

นาย ตรัยว์คุณ สุขประเสริฐ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพังงา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books