วิชาทั้งหมด


478-301 Exhibition Management

Duangtida Pattano
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายวิชาชีววิทยาสัตว์น้ำ ปวช.1/1

นาง ธีริศรา คงคาลิมีน
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

International Economics 62

ดร อารีรัตน์ ทศดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ว16101 วิทยาศาสตร์ 2/2563

นางสาว ฮามิด๊ะ หมาดเต๊ะ
โรงเรียนบ้านควนเก

ม.6/1 ชีววิทยา AP ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นางสาว บุณณดา ยอดแก้ว
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

นาง ฟารีด้า ราชชำรอง

สื่อสร้างสรรค์

นาย อริยะ ทัศนาวลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ใบงานศาสนาและหน้าที่พลเมืองม.ปลาย

นาง ภันทิลา จรเงิน
กศน.ตำบลกระโสม

วิชา วาทการ 2/62

เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

นาย อภิสิทธิ์ วงศ์พันธุ์ทอง
โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี

คณิตศาสตร์ ม.3

นาย ชัยยันต์ คำนันท์
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

ว20216 โปรแกรมตารางงาน (วิชาเพิ่มเติม)

คุณครู ปาลิดา เส้งสุย
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

ใช้ ClassStart แล้วเป็นอย่างไร

นาง วรรณิศา สามารถ
บ้านปากบาง

คอมพิวเตอร์ ป.1

นางสาว มณฑา กันทรพันธ์
โรงเรียนบ้านมาบคล้า

วิทยาการคำนวณ มัธยมฯ 1 - Grade7

ว่าที่ร้อยตรี พรศักดิ์ พรหมเสน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา

ประมวลผลคำ

นาย นาวี ดอเลาะ
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ภาษาไทย3 ท32101

นางสาว ภาวดี ศรีสุวรรณ
โรงเรียนบุญวัฒนา
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาเกาหลีสื่อสาร1 รหัสวิชา ต30201 (ม.6/9)

นางสาว ภาวิณี ขอชิดกลาง
โรงเรียนบุญวัฒนา

คณิตศาสตร์

Pattara Sawisth
โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)