วิชาทั้งหมด


2/61_การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ_sec2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ทีม

นครินทร์ สอนโคตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่ม 351 2/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

com5

วิทวัส สุขสมบัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

SEED of MATH by ครูพี่ฝน

ปภัสสร มาลีลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

จักรกฤษณ์ พุ่มเกตุ
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

2204-2101 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ คธ.2/3

ปทุมพร อนุสิทธิ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว จ33203 ม.6/7

นางสาว ดวงกมล เพชรเศรษฐ
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2

ระบบคิด 102

นาย คงวุฒิ นิรันตสุข
มูลนิธิปัญญาวุฑฒิ

ห้อง 5/12 (62)

ครูอิสรีย์ ผาสุข
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

477-201 (02) Computer Programming (1/62) (English)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การงานอาชีพ

นางสาว รุ่งนภา ผาอินทร์
โรงเรียนกู่แก้ววิทยา

วิทยาศาสตร์

นางสาว สุนทรี โกวิทพิทยาการ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ว13101 วิทยาศาสตร์ 3 (1/2562)

นางสาว อาอีชะ บูเดียะ
โรงเรียนบ้านทางงอ

English for speaking and writing

นางสาว สุวนิช แซ่อ๋อง
โรงเรียนสตูลวิทยา

ศาสนา หน้าที่พลเมือง สค 11001 (ประถมศึกษา)

นาย ชาญชัย จันทร์ทอง
กศน.ตำบลเหล

ศิลปศึกษา ทช31001

นางสาว สายใจ ชลเขตต์
กศน.ตำบลคึกคัก

วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นาง สมลักษณ์ ปรีคำ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท้ายเหมือง

Mathematics 4

นาย นภดล สมท้าว
โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ

แนะแนว ม.1

นางสาว กาญจนา บุญสร้อย
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books