วิชาทั้งหมด


คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ชลธิรา อาลัยจิตต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

การจัดการเชิงกลยุทธ์D

ณัฐชยา ตันกุ้ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ 61

นาง มันทิรา ผ่องอำไพ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

03760272 Accounting for Hospitality and Tourism Business Management

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

วิทยาศาสตร์

สมชาย ชาติเชื้อ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติเเก้ววิทยา

เทคโนโลยี ป.5

นาย พีรณัฐ ไกรคุ้ม
โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์

วิทยาศาสตร์ กับ ครูแอ้ม

วิชณา ทองมาก
โรงเรียนวัดหนองจิก

66321259 Business Finance_1/61

เนตรดาว ชัยเขต
มหาวิทยาลัยบูรพา

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ม. 3/9

ชัยชนะ ทองมา
โรงเรียนหนองไผ่

วิชาการป้องกันการทุจริต สค32036 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชรินทิพย์ ขันขวา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวง

H

SIRIN ATR
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

data structure

Suthip Pengthong
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เทคโนโลยีสารสนเทศกับฐานข้อมูล it61-ก1-2-61

pawat chimlek
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

วิจิตรา ธรรมิกพงษ์
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

วิทยาศาสตร์ชีวิภาพ

นาย แวอัสรี แวมายิ
โรงเรียนเทศบาล 6


คอมพิวเตอร์ ม.6/3 [ง33101]

Prapaluck Piama
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

6.1

ธัญกร อรัญโสติ
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

3106-2004 ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

นาย อรรถพล เพชรห้วน
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

THB60-332

onanong cheablam
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)