วิชาทั้งหมด


งานสินค้า

นาย ภาวันธนะ อํานรรฆสรเดช
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

นาง เพ็ญแข โชติสุวรรณ
กศน.ตำบลบ้านคลัง

class start ม.2

นาย ณัฐชา ภัทรพันธุ์โกศล
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

นางสาว

นางสาว ซารีนา ดาเล็งสะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมูฮำมาดีย์

การผลิตสื่อและนวัตกรรม

นาย ธีรพงศ์ เวียงภักดิ์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

MBA รุ่น 2 / รหัส 33...

นางสาว เจ้าหน้าที่หลักสูตร สุชิรา แซ่ซิ้ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SWU 371 B03

พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

307

นาย เชาวน์ สุวรรณชล
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ท 32102 ม. 3/2

นายณัตพงษ์ พรหมดาน ณัตพงษ์ พรหมดาน
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

การเขียน1 ท30205 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นาง สุกัญญา สังข์ประคอง
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ปีการศึกษา 2555

นาง วรรณวิสา จานชมภู
โรงเรียนภูเขียว

M.5/01

Mr. KrooTon BoonChai
BC

swu 151

จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

OHS-342-343

ดร สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

นาย ทรงไทย ปิยโชติสกุลชัย
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

การเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

นาย สำราญ ปิ่นทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

นาย ทัศน์พล สุดโต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มัธยมศึกษาปีที่ 5

พระ อิสรานุวัฒน์ พิพัฒน์ตยานันท์
โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม

วิทยาศาสตร์ ม.2

นางสาว นฤมล จุลเทพ
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์

พ32101สุขศึกษาม.5

นาย เอนก ประเสริฐ
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)