วิชาทั้งหมด


3204-2004 Database Management Sytem

รวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

Computer for Fisheries

รัตนาพร อนันตุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

โอ้เบบี้

ธนกร คำเรืองศรี
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

BIS0613 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

441-233 Marketing Channel Management

Rudsada Kaewsaeng-on
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

e31102

Pantawat petsiwanon
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 2557

กิติพงศ์ โกวิทวณิชชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

คณิตศาสตร์ 6 ค 16101 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562

คณิตตา นวสันชัย
โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์

คอมพิวเตอร์ ม.6/6 [ง33101]

Prapaluck Piama
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

Computational Science 4/1

วุฒิพงษ์ ศิริโชคตระกูลชัย
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

วิชาวิทยาการคำนวณเพิ่มเติม (ม.5 ห้อง 3)

นาย วรกิตติ์ กำแพงเมือง
โรงเรียนสิริรัตนาธร

อังคารเช้า สสค.4/62-D

Taweesit Sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

712-526 Functional properties of food components 1/2562

Taewee Karrila
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ม.1/2

นาย สหพัฒน์ ทิพยะมาต
มหาวิทยาลัยนครพนม

427-215 Criminology 1/62

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พ15101

นาย นิรัตน์ อนุรักษ์วิริยะกุล
โรงเรียนบ้านโกตา

การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 62

นาง นพรัตน์ สุวรรณโณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

1102101 การพัฒนาหลักสูตร - ภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การพัฒนาตนเองสังคม ชุมชน ม.ต้น

นางสาว จรรยา ทวีรส
กศน.ตำบลถ้ำทองหลาง

ศิลปศึกษา ม.ปลาย

นาย สมบุญ แซ่ขอ
กศน.ตำบลทับปุด

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)