วิชาทั้งหมด


วิทยาศาสตร์

นางสาว สุนทรี โกวิทพิทยาการ
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ว13101 วิทยาศาสตร์ 3 (1/2562)

นางสาว อาอีชะ บูเดียะ
โรงเรียนบ้านทางงอ

English for speaking and writing

นางสาว สุวนิช แซ่อ๋อง
โรงเรียนสตูลวิทยา

ศาสนา หน้าที่พลเมือง สค 11001 (ประถมศึกษา)

นาย ชาญชัย จันทร์ทอง
กศน.ตำบลเหล

ศิลปศึกษา ทช31001

นางสาว สายใจ ชลเขตต์
กศน.ตำบลคึกคัก

วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นาง สมลักษณ์ ปรีคำ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท้ายเหมือง

Mathematics 4

นาย นภดล สมท้าว
โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ

แนะแนว ม.1

นางสาว กาญจนา บุญสร้อย
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เคมีพื้นฐาน

นาง ณัฐพร ธรรมวงศ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

วิทยาการคำนวณ ป.5

นางสาว จุฑารัตน์ ป้อมคำ
โรงเรียนวัดทัพหลวง

วิทยาการคำนวณ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครู ณัฐศักดิ์ สมพงษ์
โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 (ค33101)

นางสาว กิ่งลดา หมื่นสันธิ
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม. 1/2

ครู ครรชิต สุขสาร
โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4 กลุ่มเรียนที่ 3

เกสรา เพ็ชรเอี่ยม
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) 3/1

อรรฆพร คึ้มยะราช
โรงเรียนสิริรัตนาธร

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/63

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิทยาศาสตร์ ป.6

นางสาว มลดา พงษ์พานิช
โรงเรียนบ้านหนองหนอน

ภาษาอังกฤษ

นาง มนัสพันธ์ ฤทธิ์ณรงค์
โรงเรียนวัดท่าเรือ

วิทยาการคำนวณ ม.1/2

APIARA KUMFU
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ว15101วิทยาศาสตร์ป5/1ปีการศึกษา 2563 ครู-นักเรียน

นางสาว สุทิศา ชูเอียด
โรงเรียนวัดหน้าเมือง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books