วิชาทั้งหมด


2201-5001 โครงการ

นาย ศุภชัย พวงบุบผา
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/10

ว่าที่ ร.ต.. ประยงค์ ธรรมมะธะโร
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ม.2/1

นาง สุพิชญา พันธุ์สุภะ
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

นางสาว สาวิตรี พิมพ์เมืองเก่า
โรงเรียนภูเขียว

การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ Sec 01

นาย ชาญชัย นามพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ช้ันม.4/3

นาย วุฒิพล คำเขียว
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

ม.1/5 (วิชาประวัติศาสตร์)

นาย คุณครูสรเพชร บัวสุข
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556

นาย ปริญวัฒน์ ถมกระจ่าง
โรงเรียนบางละมุง

396-25-04 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นางสาว ชนิดา แก้วเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วท.วส.496 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จิตศิริน ลายลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาเซียนศึกษา

อาจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ป.6

นาย ทองพูล บุญหล้า
โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

วรรรณศิลป์อีสาน

mr prasong somarat
โรงเรียนสิรินธร

ภาษาไทยพื้นฐาน ท21101

นาง อัมพร นันทะเสนา
โรงเรียนศรีสุขวิทยา

Thai Science [P.1]

Phannipa Hebkaew
Brighter Future School

1201 401 Information Technology Project Management

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล section 2, semester 2/2556

ดร. สุทิพย์ เป้งทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

56084.124 วิชา การใชซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

THA101

นางสาว ปนัดดา จิตคง
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)