วิชาทั้งหมด


การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

นางสาว จินตนา ประโม จินตนา ประโม
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

computer graphic

นางสาว สุนทรี เจตะวัฒนะ
โรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ

f

สุขเสนอ รัตนรังสิกุล
Brighter Future School

MBA รุ่น 14 & 1 / รหัส 45...

นางสาว เจ้าหน้าที่หลักสูตร สุชิรา แซ่ซิ้ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ รัชดาภรณ์ อมรชีวิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ม. 4/6

miss sunet weeraputra

ประถมศึกษาปีที่ 4 (วิชาคอมพิวเตอร์)

นางสาว อรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นิภาภรณ์ อินทสิทธิ์
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

สังคมม4

นาย ภาสกร แก้ววิชิต
โรงเรียนกาบังพิทยาคม

อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น ปวช.3/4

นาย อาจารย์ทศพล ศิลลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง

460-311 Management Accounting Sec.03 ( 1/2555 )

นาง น้อย จันทร์อำไพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับครูดำรงค์ศักดิ์

นาย ดำรงค์ศักดิ์ อ้วนมะโฮง
โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล

อาร์เรย์

นางสาว กัญญารัตน์ มิละพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมไทยผ่านปราชญ์ชาวบ้าน

นาย บวรพันธ์ บุญแก้วสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปวส.1/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นาย สมควร บุสุวะ
วิทยาลัยธาตุพนม

โครงงานวิทยาศาสตร์ ว23201

miss Pattamaporn Punchai
โรงเรียนโยธินบูรณะ

c plus +

นาย อภิสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์
มทร

mvsk m.2

ว่าที่ ร.ต.หญิง ขนิษฐา ชาตรี
โรงเรียนมหาวชิราวุธ

9121703 Technology and Design for Exhibition and Museum in Education

อาจารย์ กฤตย์ษุพัช สารนอก
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วิชาการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

นาง ดวงนภา ทรัพย์แสนดี
วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนพฤกษาบริหารธุรกิจ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books