วิชาทั้งหมด


เศรษฐศาสตร์จุลภาค

สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณิตศาสตร์ ปฐมวัย

นาง เกษร ดิษฐเจริญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงลาด

ง16101การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศุภนุช ประพิณ
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน

ง20203 การออกแบบกราฟฟิกเบื้องต้น ม.2/3

นาง จิรายุ เวชโอสถ
โรงเรียนเวียงสระ

Marketing

วิญญู วีรยางกูร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

นาย วัชรรักษ์ ประวัติพงษ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

ง30207/57

นาย สิริ อินโพธิ์
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗


วิชาการตัดต่อวิดิทัศน์

อนล สวนประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิชาคอมพิวเตอร์

จิรวรรณ คชพันธ์
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 เคมี 3 (ว 30223)

วิริยา ศรีใจอินทร์
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.๖ สายศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

น.ส. ธัญยธรณ์ อริยวิรวัฒน์
สาธิตพัฒนา

ภาษาอังกฤษ ม.1/1

อัญจนี ประทุมเพชร
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

วิทยาศาสตร์

จิตรลดา กิติธรรม
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษสำหรับบริหารการศึกษา

นาย สมพร จินากูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มารู้จักโปรแกรม Microsoft Word

ณัฐวุฒิ พุ่มพวง
โรงเรียนวัดห้วยตาตุ่ม

13121245 statistics1 สำหรับปี4(2/57)

นาย มนูญ จิตรสำเริง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

การเรียนรู้ความเป็นครูมืออาชีพ(ภาษาไทย2)

นางสาวอลิษา เทพตาเเสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ม.6 ปีการศึกษา2558

arunee wichathit
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

58_4/12

นาง พรทิพย์ ทานะมัย
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)