วิชาทั้งหมด


วัสดุอุตสาหกรรมฯ TM1/2_2/55

นาย ชาญ ราชวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ม.2/5

นาย สุภกิจ รื่นรมย์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

สขศึกษา ป.5

ฐิติพร ไหวดี
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1

ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

Seminar in Physiology I,II,III

ดร. เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

30708309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)

ดร. ศราวุธ ราชมณี
มหาวิทยาลัยนครพนม

ห้อง ม.3/5

นาย สุรชัย คำพิลา
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

mrj lpru 04

นาย จิรพันธ์ เครือสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปวช.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นาย พชร ไกรโต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


มาตราฐานความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ทองนาค
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Thai Science [S.3]

Phannipa Hebkaew
Brighter Future School

คณิต และ วิทย์ ม.ต้น By Decha

นาย เดชา จันทร์น้ำใส
ติวเตอร์พี่เอก

460-280 Logistics & Supply chain SEC 01 (2/2556)

นางสาว อาจารย์ชุลีกร ชนะสิทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงงานคอมพิวเตอร์

นางสาาว สัตตบุษย์ โพธิรุท
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

Phonphen Ch
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

การจัดการเชิงกลยุทธ์

นาย จิรพัฒน์ อุปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Wounds and Injurious objects

นางสาว กานดา เมฆใจดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส 16101 ห้องเรียนพระพุทธศาสนา ป.6

นาง นฤมล กันหา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล

ง 30221 ห้อง 12

นางสาว นภัสสร โพธิ์ปี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books