วิชาทั้งหมด


MER633 การวิจัยเชิงคุณภาพ (ปริญญาโท)

พิศมัย รัตนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Mattayom 6

นาย อุทัยรัตน์ ศรีนาดี
โรงเรียนภู่วิทยา

3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

ปิยะ รามัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล

ว 30242 ชีววิทยาเพิ่มเติม (ชั้น ม. 5)

นางสาว ยาตี ยีมะยี
โรงเรียนศรีวารินทร์

ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นาย มานะ บุญกัณฑ์
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ๒

ผศ. ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ม.1

นางสาว นิสรา ดาหาร
โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาว วริศรา เรืองพลังชูพร
โรงเรียนวัดทรงธรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง ม.4/5

นาย วัชรินทร์ จันทิมา
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

ยุทธนา โพนสีสม

เด็กชาย ยุทธนา โพนสีสม
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

829111_3_55

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
มหาวิทยาลัยพะเยา

งานธุรกิจ 210

นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

SWU 141(B21)1/56 ชื่อวิชา : INFORMATION LITERACY SKILLS

อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปวช.2/2 การบัญชี > วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ

Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณิตศาสตร์ ค33101 ม.6

Mr chatt_pp pp
โรงเรียนจักราชวิทยา

ปวส.2/2 การตลาด รหัสวิชา 3000-1307 อาจารย์มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง

อาจารย์ มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

การเขียนโปรแกรมทางเวชระเบียน

อุดมสิทธิ์ จีรสิทธิ์กุล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาว อังสนา อุดแจ่ม
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

History [S.6]

pongthana072@gmail.com pongthana Jongiemsoonthorn
Brighter Future School

มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว Sec1

นาย อภิืศักดิ์ คู่กระสังข์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)